Verkeersbesluit twee openbare parkeervakken alleen voor opladen elektrische voertuigen aan de Joachim Altinghstraat - Groningen

Kenmerk: 8796953

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, district Groningen, basisteams Groningen - stad. De politie heeft positief geadviseerd op de hieronder beschreven verkeersmaatregel.

Motivering

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren. Dit is verwoord in de ‘Visie Openbare Laadinfrastructuur Groningen 2025’. In de visie is het beleid van de gemeente voor laadpalen opgenomen. Uitgangspunt is dat er steeds een voldoende dekkend netwerk van elektrische oplaadpunten is om het elektrisch rijden te stimuleren.

Aan de Joachim Altinghstraat ter plaatse van nummer 5 staat reeds een laadpaal met één parkeervak om elektrische voertuigen te kunnen laden. De bestaande laadpaal wordt vervangen door een type laadpaal met twee oplaadpunten. Om te zorgen dat de laadpaal ook effectief gebruikt kan worden voor het doel waarvoor hij geplaatst is, namelijk het opladen van elektrische voertuigen, is het nodig om twee parkeervakken bij deze laadpaal aan te wijzen als parkeervakken alleen voor opladen elektrische voertuigen. Beide parkeervakken bij deze laadpaal blijven openbaar, maar mogen alleen gebruikt worden voor het opladen van elektrische voertuigen.

Gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt de maatregel tot:

- Lid 1 sub c: het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- Lid 2 sub b: het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

- Lid 3 sub a: het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Besluit

 

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen:

- Tot het verwijderen van het bestaande bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord bij de laadpaal aan de Joachim Altinghstraat ter plaatse van nummer 5;

- Tot het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met daarop de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ alsmede pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeervakken van toepassing is, bij de laadpaal aan de Joachim Altinghstraat ter plaatse van nummer 5.

 

Situatieschets: 

 

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Juridische Zaken, telefoon 050 367 74 83.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider Ruimtelijk Beleid en Ontwerp

Naar boven