Besluitenlijst college 23 november 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 23 november 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Normenkader voor de accountantscontrole 2021

Het college heeft het normenkader voor de accountantscontrole 2021 vastgesteld en ingestemd met bijgevoegde raadsinformatiebrief om de raad

 

Wijziging Inkoopstrategie Wmo Beschermd Wonen versie 16-11-2021

Het college heeft besloten de gewijzigde inkoopstrategie Beschermd Wonen vast te stellen. Deze wijziging houdt in dat de contractpartner wordt gemandateerd om beschikkingen af te geven. Het college stelt aan deze mandatering ook voorwaarden die geregeld moeten worden tijdens de dialoogfase en implementatie van de inkoop Beschermd Wonen

 

Ontwerpbestemmingsplan Holleneind 12, Haaren

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Holleneind 12, Haaren’ voor een ieder ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan voorziet in het saneren van een intensieve veehouderij, het omzetten van een deel van het voormalige agrarische bouwvlak naar een niet-agrarische bedrijfsbestemming ten behoeve van een agrarisch verwant bedrijf en statische opslag, de splitsing van de bestaande (woon)boerderij en de realisatie van drie ruimte-voor-ruimtewoningen.

 

Inrichtingsplan markt Haaren

Het college heeft besloten in te stemmen met het inrichtingsplan voor de markt in de kern Haaren.

 

1e wijziging Beleidsregels evenementen 2021

Het college en de burgemeester hebben besloten in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de Beleidsregels evenementen 2021 en deze voor inspraak ter inzage te leggen

 

Verdelen compensatie inkomstenderving Haaren

Het college heeft besloten de compensatie voor de inkomstenderving van de gemeente Haaren over het jaar 2020 te verdelen over de ontvangende gemeenten volgens de verdeelsleutel uit de bestuursovereenkomst herindeling Haaren.

 

Beantwoording raadsvragen ex. artikel 42 D66 inzake controle buurtschap de Noenes

Het college heeft besloten de vragen van D66 inzake de Controle Buurtschap de Noenes te beantwoorden.

 

Beantwoording raadsvragen ex. artikel 42 PRO inzake nulmeeting de Noenes

Het college heeft besloten de vragen van PRO inzake de Nulmeting de Noenes te beantwoorden.

 

Raadsinformatiebrief ‘Stand van zaken organisatie belastingwerkzaamheden’.

Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief 'Stand van zaken organisatie belastingwerkzaamheden'

Naar boven