BEVEL markt centrum Leiden

DE BURGEMEESTER VAN LEIDEN

 

Overwegende dat,

 

 • -

  in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het Coronavirus (Covid-19), behorende tot groep A van de infectieziekten en de WHO dit heeft betiteld als pandemie;

 • -

  ten behoeve van de bestrijding van de pandemie op 13 november 2021 vergaande landelijke maatregelen zijn getroffen, waaronder de strenge maatregelen om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg te voorkomen en gericht op het verminderen van het aantal contactmomenten;

 • -

  deze maatregelen onder andere bestaan uit het houden van 1,5 meter afstand op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is en het verbod op het organiseren van openbare vermakelijkheden (evenementen) tussen 18.00 en 06.00 uur;

 • -

  deze aangescherpte maatregelen en adviezen zijn ingegaan op zaterdag 13 november 2021 om 18.00 uur en in ieder geval gelden tot zaterdag 4 december 2021;

 • -

  gelet op de huidige epidemiologische situatie er aanleiding is om de veiligeafstandsnorm opgenomen in het Tijdelijk besluit veilige afstand aan te passen naar anderhalve meter;

 • -

  de veilige afstand, bedoeld in artikel 58f, tweede lid, Wet publieke gezondheid (Wpg), vanaf 24 november 2021 is vastgesteld op anderhalve meter inhoudende dat eenieder die zich buiten een woning ophoudt tot andere personen een afstand van anderhalve meter heeft te houden, behoudens de wettelijk vastgelegde uitzonderingen;

 • -

  het van groot belang is dat deze regels - die op nationaal niveau zijn neergelegd in de Wpg en Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Trm) - door eenieder strikt worden nageleefd, om verdere en snellere verspreiding van het covid-19-virus tegen te gaan;

 • -

  het niet naleven van deze vergaande maatregelen een risico met zich mee brengt voor verspreiding van het virus en gelet hierop onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen;

 • -

  de markt in het centrum van Leiden op woensdag en zaterdag vele bezoekers trekt;

 • -

  naast de aantrekkende werking van de markten op vele bezoeker er tijdens de markt in het centrum van Leiden op woensdag en zaterdag ondernemers op het marktterrein uitstallingen, reclameborden en verkoopbare producten in de openbare ruimte op het marktterrein plaatsen waardoor, in combinatie met de aanwezigheid van de marktkramen en – voertuigen en het grote aantal bezoekers die wekelijks de markt op deze locatie bezoeken, onvoldoende waarborgen aanwezig zijn om de veilige afstand van 1,5 meter tussen personen onderling te garanderen;

 • -

  in het kader van de huidige crisis en de epidemiologische situatie de veiligheid en gezondheid van alle aanwezige personen op de markt bescherming verdient en om deze bescherming te kunnen bieden het noodzakelijk is om aanvullende maatregelen te treffen;

 • -

  ik op grond van artikel 58m van de Wet publieke gezondheid bevoegd ben om de bevelen te geven als ik van oordeel ben dat de omstandigheden op een openbare plaats zodanig zijn dat de daar aanwezige personen de veilige afstand niet in acht kunnen nemen, of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, en om de bevelen geven die nodig zijn om de naleving van deze artikelen op een openbare plaats te verzekeren;

 • -

  de verplaatsing van enkele marktkramen van het huidige marktterrein noodzakelijk is om de drukte op de markt te spreiden en daarmee ook het aantal bezoekers zodat er sprake is van een groter gebied met meer ruimte voor bezoekers om zich voort te bewegen en derhalve te voldoen aan de huidige landelijke maatregelen;

 • -

  alle uitstallingen, reclameborden, voertuigen (niet zijnde marktkramen) en schappen met producten veel ruimte op het marktterrein innemen waardoor de veilige afstand tussen personen onderling onvoldoende in acht kan worden genomen;

 • -

  dat de situatie zodanig is dat een bevel geboden is in het belang van de gezondheid en de veiligheid van personen, inclusief de marktondernemers;

 • -

  gelet op het voorgaande dit bevel bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit en het bevel voorziet in de maatregelen die in het kader van de veiligheid en gezondheid van personen nodig zijn en niet verder gaan dan strikt noodzakelijk wat volgt uit de omstandigheid dat het tot dusver niet noodzakelijk is om de gehele markt van de huidige locatie te verplaatsen;

 • -

  dat de beschikbare juridische instrumenten op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening ontoereikend zijn om de veiligheid en de gezondheid van personen te beschermen en die maatregelen te treffen die momenteel nodig zijn;

 • -

  dat vanwege de (dreigende) verspreiding van het covid-19-virus en het belang om (verdere) verspreiding van de pandemie te voorkomen en te beheersen, is, op basis van bovenstaande overwegingen, het navolgende bevel ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid nodig.

Gelet op artikel 58m van de Wet publieke gezondheid;

 

BEVEELT,

 

alle (markt)ondernemers c.q. standplaatshouders die tijdens de markt in het centrum van Leiden op woensdag en zaterdag op het marktterrein aanwezig zijn en ter plaatse aanwezig zijn met een marktkraam of marktvoertuig op een standplaats ten behoeve van de verkoop van goederen en/of de verlening van diensten, dienen,

 

 • 1.

  in afwijking van artikel 11, eerste en derde lid, van het Inrichtingsplan zaterdagmarkt Centrum 2018 en artikel 11, eerste en derde lid, van het Inrichtingsplan woensdagmarkt Centrum 2018, geen uitstallingen, reclameborden, stoepborden, luifels en andere van de kraam of verkoopwagen uitstekende onderdelen te plaatsen op, bij en naast een standplaats op het marktterrein;

 • 2.

  in afwijking van artikel 11, zesde en zevende lid, van het Inrichtingsplan zaterdagmarkt Centrum 2018 en artikel 11, zesde en zevende lid, van het Inrichtingsplan woensdagmarkt Centrum 2018, geen voertuigen te parkeren op het marktterrein, ook niet als deze voertuigen noodzakelijk zijn voor het opslaan van koopwaren, met uitzondering van de koelwagens die noodzakelijk zijn voor het opslaan van bederfelijke producten en waarvoor schriftelijke toestemming is verkregen van een ambtenaar van de gemeente Leiden die belast is met de inrichting van de markt;

 • 3.

  alle aanwijzingen, gegeven door de politie, buitengewone opsporingsambtenaren en ambtenaren belast met de inrichting van de markt, ter handhaving en uitvoering van dit bevel in het belang van de veiligheid en gezondheid van personen, terstond en stipt op te volgen, hierbij mede inbegrepen de aanwijzingen tot de noodzakelijke verplaatsing van enkele marktkramen.

*Dit bevel geldt op het marktterrein in het gebied van de woensdag- en zaterdagmarkt Centrum Leiden zoals is aangegeven op de bijgevoegde inrichtingskaart marktopstellingen Centrum woensdag en de inrichtingskaart marktopstellingen Centrum zaterdag en treedt onmiddellijk in werking en geldt tot en met

8 januari 2022.

 

*Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan dit bevel eerder dan voornoemde datum worden ingetrokken of worden verlengd c.q. voor een langere duur worden bevolen als dit noodzakelijk is.

 

**Het niet voldoen aan dit bevel is een overtreding op grond van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht.

Leiden, 24 november 2021

DE BURGEMEESTER VAN LEIDEN,

drs. H.J.J. Lenferink

 

Indien u het met het dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de datum van de uitreiking van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Leiden, postbus 9100, 2300 PC Leiden. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij: Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

BIJLAGE Inrichtingskaart woensdagmarkt Centrum 2018

 

Naar boven