Ontwerpbesluit Verkeersregeling Daltonstraat (oplaadpunt EV)

 

(bij kruising Röntgenstraat)

zaak 1078763

Burgemeester en wethouders van Hilversum hebben het volgende overwogen;

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) dient een verkeersbesluit te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen (BABW) inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Er bestaat behoefte aan een aanvulling van de verkeerstekens in verband met de wens om meer mogelijkheden te bieden voor andere en of milieuvriendelijker vormen van vervoer.

Er komt steeds meer vraag naar oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen en het is wenselijk ook in Hilversum voldoende locaties aan te wijzen waar deze elektrische voertuigen (EV) kunnen worden opgeladen.

De gemeenteraad heeft op 1 april 2015 beleid vastgesteld voor het opladen van elektrische voertuigen. Aanvullend daarop is op 17 november 2016 een overeenkomst gesloten met MRA-Elektrisch om uitvoering te geven aan dit beleid. (MRA-E is een project binnen Metropoolregio Amsterdam, opdrachtgever MRA-E is provincie Noord-Holland)

In het belang van de spreiding en gebruik van oplaadpunten is het wenselijk om in de openbare ruimte omgeving Liebergen Oost een volgend oplaadpunt te realiseren.

Een gelegenheid aan de weg Daltonstraat nabij Röntgenstraat wordt gezien als een goede locatie voor het plaatsen van een oplaadpaal. Het is noodzakelijk bij de oplaadpaal twee parkeervakken aan te wijzen als parkeervak dat uitsluitend mag worden gebruikt door elektrisch aangedreven voertuigen –personenauto’s- gedurende de tijd die nodig is voor het opladen van de aandrijfaccu’s.

Gelet op het beleid en de maatregel afwegende is deze niet zodanig van omvang dat deze niet goed zou kunnen worden toegepast.

De korpschef politie heeft, in overeenstemming met artikel 24 van het BABW, een algemeen positief advies afgegeven voor het inrichten van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.

De weg Daltonstraat is gelegen binnen deze gemeente en bij de gemeente onder beheer en in onderhoud.

Op grond van artikel 18 van de WVW 1994 is het colle­ge bevoegd ten aanzien van het verkeer op de binnen deze gemeente gelegen wegen, welke niet onder het beheer van het rijk, de pro­vincie of een waterschap vallen, de besluiten te nemen als bedoeld in artikel 12 van het BABW en het college heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan de portefeuillehouder verkeer.

Bij ons besluit van 30 augustus 2005 is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb, van toepassing verklaard voor verkeersbesluiten (besluiten op grond van de WVW 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het BABW) met uitzondering van besluiten met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken.

Burgemeester en wethouders van Hilversum besluiten:

Door het plaatsen van bord E8 van bijlage 1 van het RVV 1990, met een onderbord tekst “uitsluitend opladen elektrisch(e) voertuig(en)”, of van gelijke strekking, twee parkeervakken aan Daltonstraat nabij Röntgenstraat bij de oplaadpaal aan te wijzen als een parkeervak uitsluitend bedoeld voor de voertuigcategorie personenauto’s met een elektrische aandrijving gedurende het opladen van de aandrijfaccu’s en daarmee tevens het parkeren van andere voertuigen op deze parkeervakken te verbieden. (plaats parkeervakken volgens bijlage situatieschets)

Hilversum, 24 november 2021

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

Namens dezen,

De portefeuillehouder verkeer,

A.J. Wolthers

Bijlage situatieschets aan te wijzen vakken

Dit ontwerpbesluit met eventuele bijlagen wordt op 29 november 2021, overeenkomstig de Verordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014, bekend gemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl en is daar in zijn geheel in te zien. Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na de bekendmaking, mondeling of schriftelijk gemotiveerde zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit inbrengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Digitaal via Hilversum.nl kan ook. (zoek op ‘zienswijzen ontwerpbesluit’) Ingediende zienswijzen zijn mede van belang voor de inhoudelijke omvang van een later beroep omdat de bezwaarschriftenprocedure bij ontwerpbesluiten niet bestaat.

zaak 1078763

 

Naar boven