Ontwerpbestemmingsplan “Antoniusstraat Noord Ven-Zelderheide”

De gemeente Gennep heeft het ontwerpbestemmingsplan “Antoniusstraat Noord Ven-Zelderheide” opgesteld. Het plan ziet op de toevoeging van 1 extra bouwkavel na herverkaveling van de uit te geven gronden aan de noordkant van de Antoniusstraat te Ven-Zelderheide.

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Inzage en indienen van een zienswijze.

Het ontwerpbestemmingsplan “Antoniusstraat Noord Ven-Zelderheide” met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 2 december 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de Poort van Gennep in het gemeentekantoor van Gennep. Let op: in verband met het coronavirus tijdelijk alleen op afspraak mogelijk.

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadpleegbaar en beschikbaar op:

  • www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer:

  • NL.IMRO.0907.BP21123ANTNOORDVEZ-ON01

  • www. gennep.nl > bouwen en wonen > bestemmingsplannen.

Gedurende de periode van terinzagelegging (dus tot en met woensdag 12 januari 2022) kan eenieder een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan.

Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. Burgemeester en Wethouders van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Antoniusstraat Noord Ven-Zelderheide”.

Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via (0485) 494141. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.

 

Gennep, 30 november 2021

Burgemeester en Wethouders van Gennep

Naar boven