Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 42408Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Vaals - Tijdelijke aanvulling gebiedsaanwijzing 2.48 APV

Burgemeester en Wethouders van Vaals

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2.48, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Vaals:

 

Overwegende:

 

 • Dat bij besluit van 29 januari 2008 het gebied is aangewezen, waarbinnen het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (te weten de bebouwde kom van de kern Vaals);

 • Dat het gelet op de huidige stand van zaken met betrekking tot de COVID 19-pandemie en daarbij behorende crisissituatie noodzakelijk is om vergaande maatregelen te nemen;

 • Dat landelijk maatregelen genomen zijn op grond van de Tijdelijke wet maatregelen COVID 19;

 • Dat daarnaast in voorkomende situaties ook gebruik dient te worden gemaakt van andere c.q. lokale regelgeving en instrumenten;

 • Dat de aanstaande carnaval voor de gemeente een situatie oplevert die noopt tot het aanvullend stellen van lokale regels;

 • Dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie waarin de bewegingsvrijheid van personen door alle maatregelen wordt ingeperkt;

 • Dat hierdoor het risico bestaat dat in de openbare ruimte naar mogelijkheden voor vertier zal worden gezocht;

 • Dat de ervaring van de voorgaande jaren leert dat tijdens carnaval veelvuldig alcoholhoudende drank pleegt te worden genuttigd, niet in de laatste plaats in de openbare ruimte;

 • Dat derhalve gedurende de aanstaande carnavalsdagen in de gehele gemeente de vrees bestaat, dat personen in de openbare ruimte overgaan tot het nuttigen van alcoholhoudende drank;

 • Dat dit een aanzuigende werking heeft op onderlinge ontmoetingen van personen, terwijl dit gelet op de huidige coronamaatregelen juist ingeperkt dient te worden;

 • Dat het noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de coronamaatregelen zoveel mogelijk (kunnen) worden nageleefd;

 • Dat het derhalve wenselijk is om het bij zich hebben en nuttigen van alcoholhoudende drank tijdens de carnavalsdagen in de gehele gemeente te verbieden;

 

BESLUITEN:

 

 • 1.

  Het verbod ex. artikel 2.48, eerste lid APV in verband met carnaval in afwijking van het aanwijzingsbesluit d.d. 29 januari 2008 uit te breiden naar het gehele grondgebied van de gemeente Vaals;

 • 2.

  Deze uitbreiding te laten gelden van donderdag 11 februari 2021 tot en met woensdag 17 februari 2021;

 • 3.

  Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking in het elektronisch Gemeenteblad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester

 

Bezwaar

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht jo artikel 6:1 Awb kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, binnen 6 weken ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

 • -

  Naam en adres van de indiener

 • -

  De dagtekening

 • -

  Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt

 • -

  De gronden van het bezwaar

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Awb de president van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien de indiener van het bezwaarschrift van mening is dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.