Verplaatsen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Marijkeplein Kloosterzanden

gelet op artikel 18 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ zijn de burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op wegen gelegen binnen de gemeente Hulst, voor zover deze wegen niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie Zeeland of het Waterschap Scheldestromen;

gelet op het bepaalde in het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990” en het “Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer” (“B.A.B.W.”).

OVERWEGENDE:

dat het gewenst is om de twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen te behouden op het Marijkeplein te Kloosterzande, na de herinrichting hiervan;

dat er bij besluit uit 2007 voor mensen met een handicap momenteel twee plekken gereserveerd zijn in de noordoostelijke hoek van het plein, maar dat deze plekken stremmingen dan wel belemmeringen kunnen opleveren voor het overige verkeer wat over de oostelijke rijbaan van het Marijkeplein rijdt, wanneer rolstoelgebruikers via de achterklep hun auto in en uit willen stappen;

dat het derhalve wenselijk is om de twee gehandicaptenparkeerplaatsen te verplaatsen naar de binnenzijde van de parkeerplaats, zodat deze via de middenbaan dienen te worden ingereden en als gevolg het doorgaande verkeer minder overlast ondervindt van in- en uitstappende rolstoelgebruikers;

dat zulks mogelijk is door het verplaatsen van het huidige bord E6 van bijlage I van het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, vanaf de oude naar de nieuwe voorgestelde locatie;

dat dit verder niets verandert aan de verhouding tussen gewone parkeervakken en gehandicaptenparkeerplaatsen in deze omgeving, deze blijft behouden;

dat ingevolge artikel 24 van het ‘B.A.B.W.’ advies is gevraagd aan de politie Zeeland te Middelburg;

dat met de maatregel beoogd wordt het voorkomen, beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu als bedoeld in de Wet Milieubeheer;

dat deze verkeersmaatregel betrekking heeft op wegen in eigendom en beheer van de gemeente Hulst;

gelet op het bepaalde in de ‘Wegenverkeerswet 1994’, het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’, het ‘Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer’ en de ‘Algemene Wet Bestuursrecht’;

BESLUITEN:

door het verplaatsen van het huidige bord E6 van bijlage I van het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zullen de huidige parkeervakken op het Marijkeplein terug twee normale parkeervakken worden en zullen de aangegeven parkeervakken twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden.

Hulst, 8 november 2021.

Burgemeester en Wethouders van Hulst,

De Secretaris,

De Burgemeester,

BEZWAAR:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het schrijven van een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, per adres Postbus 49, 4560 AA Hulst.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Awb zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Daarenboven kan, op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Awb, de voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg (Postbus 5015, 4330 EC Middelburg) verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Naar boven