Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 41308Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

De Louwstraat 29, 5374 CE Schaijk; het verbouwen van de woning (aanvraag ontvangen op 29 januari 2021)

Walepoort 2 t/m 19, 5374 CL Schaijk; het renoveren van het dak van een wooncomplex en het plaatsen van 144 zonnepanelen (aanvraag ontvangen op 1 februari 2021)

Achter Oventje (naast 2a) te Zeeland; het gedurende een periode van maximaal 2 jaar tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen op 2 februari 2021)

Ontvangen sloopmeldingen:

Walepoort 2 t/m 19, 5374 CL Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit woningen in verband met renovatiewerkzaamheden (melding ontvangen op 1 februari 2021)

Damaststraat 12, 5411 AM Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen op 4 februari 2021)

Hekellaan 10, 5374 GM Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen op 5 februari 2021)

Ontvangen intrekkingsverzoek:

Walepoort 2 tot en met 19, 5374 CL Schaijk; het renoveren van het dak van een wooncomplex en het plaatsen van 144 zonnepanelen (deze aanvraag is op 5 februari 2021 ingetrokken)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Oude Molenstraat 1, 5411 EJ Zeeland; het uitbreiden van de woning en het bouwen van een bijgebouw (vergunning verzonden op 3 februari 2021)

Landweer 18, 5411 LV Zeeland; het bouwen van een bedrijfshal met kantoorgedeelte en het aanleggen van 2 uitritten (vergunning verzonden op 4 februari 2021)

Vlasroot 63, 5411 AC Zeeland; het intern verbouwen van de woning, het vervangen van de serre en het moderniseren van de voorgevel (vergunning verzonden op 5 februari 2021)

Verlenging termijn van afhandeling van een verzoek om omgevingsvergunning:

Achter ’t Ven 1, 5374 GK Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben van een woonunit in verband met een interne verbouwing van de woning. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd met 6 weken. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 2 februari 2021.

Vergunning op grond van artikel 15 van de Leegstandswet:

In den Bogerd 2 en 20, 5374 HG Schaijk; vergunning is verleend voor tijdelijke (periode van jaar) verhuur van de woningen. Dit besluit is verzonden op 5 februari 2021.

Huisnummerbesluit:  

Vaststelling nummeraanduiding:

Landweer 18, 5411 LV Zeeland; ten behoeve van de bouw van een bedrijfshal met kantoorgedeelte.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden op 5 februari 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, verlenging van de afhandelingstermijn, verlening van vergunning op grond van de Leegstandswet en vaststelling van het huisnummerbesluit, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

BIJZONDERE PROCEDURE:

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure):

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

  • Langstraat 6, 5411 LE Zeeland; het verlengen van een zeugenstal en het wijzigen van een eerder vergunde vleesvarkensstal (Activiteiten Bouw, Handelen in strijd met de regels van de Ruimtelijke Ordening en Milieu). Dossiernummer HZ-2017-0080.

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 15 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Nadere informatie of inzien van het plan?

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inzien van het plan kunt u contact opnemen met Harold Verkuijlen via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail Harold.Verkuijlen@Landerd.nl.