Besluitenlijst college 9 november 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 9 november 2021 de volgende besluiten genomen:

Nota waardering en afschrijving

Het college heeft besloten in te stemmen met de Nota waardering en afschrijving 2021 en deze ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

3e ranking integraal afwegingskader woningbouwinitiatieven

Het college heeft op basis van het advies van de beoordelingscommissie woningbouwinitiatieven principemedewerking verleend aan woningbouwprojecten conform de uitslag van de derde ranking van initiatieven. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Herziening verblijfsrecreatieterreinen

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Herziening verblijfsrecreatieterreinen waarmee diverse onvolkomenheden, onduidelijkheden en gebrekkige definities in het vigerende bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen worden hersteld. Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan men mogelijke bezwaren kenbaar maken in de vorm van een zienswijze

 

Regiovisie Beschermd Wonen regio Hart van Brabant oktober 2021

Het college heeft ingestemd met de ‘regiovisie Beschermd Wonen regio Hart van Brabant oktober 2021’ en besloten deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op 16 december 2021. Daarnaast heeft het college kennis genomen van het advies van de Sociale Adviesraden Regio Hart van Brabant (ROSA) en de regionale reactie hierop. Het advies van ROSA is ter informatie ook aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Verlenen ontheffing van ingezetenschap

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de ontheffing ingezetenschap voor de heer E.H.P. Logister met 1 jaar te verlengen.

 

Visie Dienstverlening doen we samen

Het college heeft besloten in te stemmen met de Visie "Dienstverlening doen we samen en daarnaast het bijbehorende Plan van Aanpakken 2022 vast te stellen; Het college legt de visie "Dienstverlening doen we samen" ter besluitvorming voor aan de raad. Tevens vraagt zij de raad, hiervoor in 2022, 2023 en 2024 jaarlijks €40.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve. Ook stemt zij in met reactie vanuit het college aan de Adviesraad Sociaal Domein.

 

Beantwoording vragen VVD en AB Regenbooggemeente

Het college heeft de vragen van fracties VVD en Algemeen Belang over Oisterwijk als Regenbooggemeente beantwoord.

 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant 2022 en deze gewijzigde regeling vast te stellen als Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant 2022.

 

Aanpassing werkwijze eigen bijdrage WMO

Het college heeft besloten de werkwijze rondom de eigen bijdrage WMO voor minima aan te passen. Hierdoor hoeven zij geen eigen bijdrage te betalen voor hulp of ondersteuning vanuit de WMO.

 

Instemming met de migratieverklaring van het digitaal archief sociaal domein herindeling gemeente Haaren

Het college heeft ingestemd met de migratieverklaring van het digitaal archief sociaal domein herindeling gemeente Haaren

 

Haaren reserves en voorzieningen

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorstel over de verwerking reserves en voorzieningen van de voormalige gemeente Haaren en deze voor te leggen aan de gemeenteraad

 

Evaluatie AZC / COA

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie van het asielzoekerscentrum (AZC) in Oisterwijk. De evaluatie biedt voldoende aanknopingspunten voor het college om met een positieve grondhouding in te gaan op het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om in gesprek te gaan over een mogelijke nieuwe bestuursovereenkomst voor een langere periode.

 

Vaststellen verordening OZB 2022 en Legesverordening 2022

Het college heeft ingestemd met bijgevoegd raadsvoorstel ‘Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 en Legesverordening 2022’ betreffende het vaststellen van de verordening OZB 2022 en het vaststellen van de Legesverordening 2022 met bijbehorende tarieventabel en inclusief Bouwkostenlijst (ROEB-lijst) 2022’.

 

Beantwoording artikel-42 vragen aanvullende vragen ventilatiekwaliteit scholen

Het college heeft de aanvullend gestelde artikel-42 vragen door de fractie AB over de ventilatiekwaliteit van schoolgebouwen beantwoord.

 

Naar boven