Registratie aanduiding politieke groepering

 

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente De Fryske Marren;

 

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

 

gezien: het op 4 november 2021 ontvangen verzoek van het bestuur van de politieke groepering Kleurrijk Fryske Marren, waarvan de zetel is gevestigd in Delfstrahuizen;

 

om ten behoeve van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van De Fryske Marren de volgende aanduiding te registreren:

 

Kleurrijk Fryske Marren (KFM)

 

Overwegende,

 

dat: het verzoek is getoetst aan de in de Kieswet vastgelegde criteria;

 

dat: het verzoek voldoet aan de voorwaarden voor registratie van een aanduiding van een politieke groepering;

 

gelet op: het bepaalde in artikel G3 van de Kieswet;

 

besluit: de aanduiding: Kleurrijk Fryske Marren (KFM)

 

in te schrijven in het register van aanduidingen van politieke groepering van de gemeente De Fryske Marren.

 

Joure, 9 november 2021

 

De voorzitter:

F. Veenstra

 

De leden:

W. Popkema

J. Knijpstra

R. Rorije

M. Ringersma

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder a, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van het gemeenteblad waarin de beschikking is meegedeeld worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Naar boven