Kennisgeving vergunning voor plaatsen van 10 trotters tbv mantelzorgexpositie op plein voor Markt 1 in Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert heeft op 8 november 2021 een besluit genomen op de aanvraag (artikel 2.10 Algemene plaatselijke verordening) tot het plaatsen van 10 trotters ten behoeve van een matelzorgexpositie van 10 tot en met 24 november 2021 op het plein voor hetraadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Deze aanvraag is bij onsbekend onderzaaknummer Z21-005683.

De vergunning is verleend.

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie Z21-005683 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

KEUZEVELD:

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager op8 november 2021en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven