Besluitenlijst college 2 november 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 2 november 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Vaststelling wijzigingsplan Stokske 7 Moergestel

Het college heeft besloten om het wijzigingsplan Stokske 7 Moergestel, waarmee de bestaande langgevelboerderij aan Stokske 7 te Moergestel wordt gesplist in twee zelfstandige woningen, gewijzigd vast te stellen.

 

Raadsvoorstel vaststellen Transitievisie Warmte gemeente Oisterwijk

Het college stelt de raad voor om de Transitievisie Warmte gemeente Oisterwijk vast te stellen. In de Transitievisie Warmte leggen gemeenten vast hoe en volgens welk tijdspad de overstap plaatsvindt naar een aardgasvrij en duurzaam warmtesysteem voor de gebouwde omgeving.

 

Wijzigen APV 2021

Het college heeft besloten een wijzigingsverordening ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Hiermee wordt de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2021 geactualiseerd.

 

Instemmen Verklaring van Geen Bedenkingen Haarendijk 8

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan Kom Haaren ten behoeve van het oprichten van één woning aan de Haarendijk 8 in Haaren.

 

Beantwoording Ex.art.42 vragen Viaduct A58 Schoolstraat Vinkenberg - Algemeen Belang

Het college heeft besloten om de vragen die Algemeen Belang stelde betreffende het viaduct A58 Schoolstraat-Vinkenberg met een brief te beantwoorden.

 

Vaststelling nieuwe Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart van Brabant

Na toestemming van de gemeenteraad op 14 oktober 2021 heeft het college de nieuwe 'Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart van Brabant' vastgesteld. De nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2022.

 

Naar boven