Gemeenteblad van Diemen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenGemeenteblad 2021, 39629Overige besluiten van algemene strekkingVoornemen tot opstellen van het bestemmingsplan 150kV-kabelverbinding Diemen - IJburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan op te stellen voor het leggen van een dubbelbestemming om de ondergrondse bekabeling Diemen-IJburg planologisch te regelen.

De kabelverbinding zal via drie gestuurde boringen onder de Diemer Vijfhoek en het IJmeer heen gaan.

Het tracé loopt vanaf het transformatorstation Diemen in het zuiden tot aan het nieuwe transformatorstation IJburg in het noorden. Dit nieuwe bestemmingsplan regelt het deel van het tracé dat ligt in de gemeente Diemen.

Naar aanleiding van dit voornemen worden geen stukken ter inzage gelegd en kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Wel wordt binnen enkele weken het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage gelegd. Dan zal het gedurende zes weken mogelijk zijn om zienswijzen naar aanleiding van het bestemmingsplan in te dienen bij de gemeenteraad. Van deze terinzagelegging zal op korte termijn separaat melding worden gemaakt in het digitale gemeenteblad, de Staatscourant en in DiemerNieuws.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening worden adviesinstanties in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de inhoud van het concept bestemmingsplan.