Gemeente Cuijk, besluit vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder, Mgr. Zwijssenstraat, Cuijk

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend dat het besluit ter inzage ligt voor het vaststellen van een hogere waarde voor het bouwen mogelijk van een appartementengebouw van 14 appartementen en 10 grondgebonden woningen op het terrein omsloten door de Mgr. Zwijssenstraat (noord), de Professor van de Brinkstraat (oost), de Karel Doormanstraat (zuid) en de Spoorlijn Maaslijn (west) .

 

Inhoud

 

De geplande woningen liggen binnen de geluidszone van de westelijk gelegen spoorlijn. Nijmegen – Boxmeer. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB uit de Wet geluidhinder overschreden. Er wordt wel voldaan aan de voorwaarden die gelden voor het verlenen van een hogere waarde vanuit de Wet geluidhinder. De benodigde hogere waarde van 59 dB kan daarom worden vastgesteld. Door onderzoek naar de geluidwering van de gevels moet worden aangetoond dat in de woningen het geluidniveau niet hoger is dan 33 dB. Dit onderzoek moet onderdeel zijn van de aanvraag om de omgevingsvergunning onderdeel bouwen.

 

Inzage en beroep

 

Het ontwerpbesluit heeft samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen van woensdag 23 september 2020 tot en met dinsdag 3 november 2020. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. Het besluit ligt nu met ingang vanaf de datum van publicatie gedurende zes weken op verzoek ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

 

Cuijk, 4 november 2021

Naar boven