Ontwerp bestemmingsplan Weteringplein

Hierbij maakt het college van de gemeente Nieuwkoop overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan Weteringplein met identificatienummer: NL.IMRO.0569.bpNWVweteringplein-on01 in ontwerp ter visie is gelegd.

Beschrijving

Woningstichting Nieuwkoop is voornemens om samen met de gemeente Nieuwkoop de planlocatie aan de Anne Hendrik Kooistrastraat in het centrum van Nieuwveen te ontwikkelen naar woningbouw en een nieuw dorpsplein (lokaal ook bekend als de Centrumlocatie Nieuwveen). Met de ontwikkeling worden maximaal 50 sociale huurappartementen gerealiseerd. Daarnaast wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht, onder ander ten behoeve van de bijbehorende parkeerplaatsen. Met het nieuwe dorpsplein wordt aansluiting gezocht op het bestaande dorpsplein.

Inzage

Het plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 4 november 2021 voor een periode van zes weken ter inzage.

U kunt de stukken inzien:

  • 1.

    Op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl (ook benaderbaar via www.nieuwkoop.nl)

  • 2.

    In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Openingstijden: van maandag tot en met woensdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en 17.45 uur tot 20.00 uur, vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur.

Toelichting op de betreffende stukken is te krijgen bij medewerkers van het Omgevingsloket. Hiervoor dient u wel vooraf een afspraak te maken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan eenieder een zienswijze naar voren brengen bij de raad van de gemeente Nieuwkoop. Het adres is Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de bovengenoemde periode een afspraak maken met Richard Bosboom van RO&G via telefoonnummer 14 0172.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing (artikel 1.1 Chw jo. Artikel 3.1 Bijlage I Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift.

Hoorzitting

Na de formele periode van zes weken om zienswijzen in te dienen, kan de gemeenteraad ervoor kiezen om een hoorzitting te houden. Indieners van een zienswijze kunnen hun zienswijze mondeling toelichten voor een delegatie van raadsleden. U dient zich hiervoor gedurende de tervisielegging van het plan aan te melden bij griffier@nieuwkoop.nl of telefonisch 0172 – 521308 onder vermelding van uw contactgegevens. Indien een indiener van een zienswijze gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, worden datum en plaats van de hoorzitting bekend gemaakt aan de betreffende indiener na afloop van de tervisielegging.

Naar boven