Gemeente Haarlemmermeer - Concept visie ‘Trotse dragers van het landschap, visie polderlinten Haarlemmermeer en beeldkwaliteitsplan voor de erven’

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat zij op 12 oktober 2021 de concept visie ‘Trotse dragers van het landschap, visie polderlinten Haarlemmermeer en beeldkwaliteitsplan voor de erven’ hebben vastgesteld. De concept visie ligt van 2 november tot en met 13 december ter inzage.

De concept visie

De visie heeft tot doel de polderlinten in de Haarlemmermeerpolder en de dijken in de noordelijke polders herkenbaar en beleefbaar te houden. Want zij vertellen het verhaal van de ontstaanswijze van het gebied en zijn bepalend voor de ruimtelijke structuur van de gemeente Haarlemmermeer. In de visie worden de polderlinten en dijken als hulplijnen voor de ontwikkeling van een duurzaam watersysteem, meer biodiversiteit, langzaam verkeersnetwerk en aantrekkelijke stedelijke milieus beschouwd. De ontwikkelprincipes in de visie bieden inspiratie om daar invulling aan te geven. Zodoende is de visie een toetsingskader voor de toekomstige ontwikkelingen nabij de polderlinten waarbij de ontwikkelprincipes inspirerende bouwstenen zijn. De ontwikkelprincipes in paragraaf 3.5 met betrekking tot de erven worden tevens als beeldkwaliteitsplan voor de ontwikkelingen aan de erven beschouwd. Het is het voornemen dat deze paragraaf door de gemeenteraad wordt toegevoegd aan de welstandsnota ‘Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020’.

Inzien

De concept visie is te vinden op de website haarlemmermeergemeente.nl/haarlemmermeer-van-morgen/polderlinten

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn deze dagelijks in te zien van 9 -17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900 – 1852.

Het is niet uit te sluiten dat nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis wegens maatregelen in verband met het coronavirus.

Toelichting

De visie wordt toegelicht in een kort filmpje dat u op de website haarlemmermeergemeente.nl/haarlemmermeer-van-morgen/polderlinten kunt vinden.

Zienswijzen

De terinzagelegging begint op 2 november 2021 en duurt zes weken.

Iedereen kan tot en met 13 december reageren. Dit kan op 3 manieren:

  • 1.

    online: gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze indienen via het reactieformulier op de website www.haarlemmermeer.nl/toekomstvisies via de knop ‘waarop kan ik reageren?’;

  • 2.

    schriftelijk: u stuurt een brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Vermeld 'Zienswijze Visie polderlinten;

  • 3.

    mondeling: u maakt een afspraak via 0900 1852.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Na de periode van terinzagelegging worden de tijdig ontvangen zienswijzen inhoudelijk beantwoord. De gemeenteraad betrekt de zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit over de visie.

 

Naar boven