Besluitenlijst college 26 januari 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 26 januari 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel ondersteunen motie verhuurdersheffing

Het college heeft ingestemd met de oproep van het college van Waalwijk om een motie om bij het Rijk aan te dringen op afschaffing van de verhuurdersheffing, te ondersteunen

 

Collegevoorstel RIB ontwikkelingen jeugdhulp

Het college heeft besloten de raad met een raadsinformatiebrief te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering en over het landelijk verschenen rapport over de tekorten jeugdhulp.

 

Collegevoorstel ENSIA Verantwoording stand van zaken informatieveiligheid gemeente Haaren 2020

Het college heeft de ENSIA verantwoordingsrapportages van gemeente Haaren 2020 vastgesteld. De vastgestelde en ondertekende verantwoordingsrapportages worden aangeboden aan de toezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Verantwoording zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten 2020

Het college heeft besloten de verantwoordingsrapportage zelfevaluatie Basisregistratie Personen over 2020 vast te stellen. Daarnaast heeft het college de verantwoordingsrapportage zelfevaluatie Reisdocumenten over 2020 vastgesteld. De vastgestelde en ondertekende verantwoordingsrapportages worden aangeboden aan de toezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Collegevoorstel Stimuleringskader Landschap

Het college heeft besloten om ten behoeve van de biodiversiteit, de natuurlijke bestrijding van eikenprocessierups en het landschap in het algemeen deel te nemen aan het Stimuleringskader Landschap (voorheen Stimuleringskader groen-blauwe diensten).

 

Collegevoorstel Starterslening Oisterwijk 2021

Het college heeft ingestemd om de raad de Verordening Startersregeling gemeente Oisterwijk 2021 voor te leggen en daarvoor een krediet beschikbaar te stellen.

 

Reglement van orde voor het college 2021

Het college heeft het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk 2021 vastgesteld.

 

Collegevoorstel ter inzage leggen ontwerp Beleidsregels evenementen 2021

Het college heeft besloten het ontwerp Beleidsregels evenementen 2021 voor inspraak ter inzage te leggen.

 

Collegevoorstel bestemmingsplan Heuvelstraat ong.

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Heuvelstraat ong. voor vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Collegevoorstel RIB Maatpact

Het college heeft de raadsinformatiebief over Maatpact vastgesteld. Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van het regionale project Maatpact en het vervolg hiervan.

 

Collegevoorstel tot grondaankoop voor aanleg fietspad nabij Broekzijde Moergestel

Het college heeft besloten tot het aankopen van grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad naast de Broekzijde in Moergestel.

 

Mandatering aan gemeente Tilburg tot uitvoering archiefwerkzaamheden

Het college heeft besloten het afdelingshoofd Informatievoorziening van de gemeente Tilburg te mandateren ten behoeve van de uitvoering van de volgende processen; * Vernietigen van archiefbescheiden * Migratie van digitale archiefbescheiden

 

Collegevoorstel art. 34 vraag occasions buitengebied Haaren

Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de vragen van het CDA over het beginnen van een bedrijf in occasions in het buitengebied van Haaren door een agrariër.

 

Collegevoorstel Afwegingskader en Ranking woningbouwinitiatieven

Het college heeft ingestemd met een aanpassing van het Integraal Afwegingskader Woningbouwprojecten. Daarnaast heeft zij op basis van het advies van de beoordelingscommissie woningbouwprojecten principemedewerking verleend aan woningbouwprojecten conform de uitslag van de ranking van woningbouwinitiatieven. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Naar boven