Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Assen:

 

hierbij het volgende overwegende,

 

 

Nr. 2021 – 33793 / 180216

 

Onderwerp: Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Oosterpark te Assen

 

 

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Een bewoner aan de Oosterpark verzoekt op grond van de “Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Assen” om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning.

 

Uit onderzoek, waaronder een medisch advies, is gebleken dat de beperkingen van de bewoner het noodzakelijk maken dat hij in de onmiddellijke nabijheid van de woning over een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kan beschikken. Er is vastgesteld dat de parkeerdruk aan de Oosterpark zodanig is dat er na de inrichting van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voldoende parkeerplaatsen vrij blijven voor de omwonenden.

 

Wet- en regelgeving

Voor bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 15 en artikel 18 van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) en de nadere voorschriften in het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) moet een verkeersbesluit worden genomen. Voor de uitvoering van de bovengenoemde maatregelen moeten, in het belang van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en de vrijheid van het verkeer, verkeerstekens als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden geplaatst.

 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van de Regiopolitie Drenthe.

 

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

b e s l u i t e n :

 

de, op de bij dit besluit behorende tekening gearceerde parkeerplaats aan de Oosterpark te Assen, door plaatsing van een bord E06 van bijlage I van het RVV 1990, met een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig van de bewoner, in te richten als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

 

Assen, 21 oktober 2021

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de openbare bekendmaking ervan. Iedere belanghebbende die het met dit besluit niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de datum van openbare bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen.

 

Naar boven