Ontwerp-bestemmingsplan “J.F. Kennedylaan 1 te Hilvarenbeek”

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek maken bekend dat met ingang van donderdag 28 oktober 2021 voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening):

 

“J.F. Kennedylaan 1 te Hilvarenbeek”

 

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken kunnen met ingang van donderdag 28 oktober 2021 gedurende zes weken door eenieder ingezien en/of digitaal geraadpleegd worden bij het team Burgerzaken/KCC van het gemeentehuis. Tevens zijn de stukken te raadplegen op de website van de gemeente Hilvarenbeek (www.hilvarenbeek.nl). Het bestemmingsplan is daarnaast digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPJFKennedylaan1-ON01

 

Omschrijving plan Het bestemmingsplan betreft een herontwikkeling op het terrein van de voormalige sporthal/zwembad 'de Hispohal'. Het gebouw is inmiddels gesloopt.

 

Het voornemen is om op deze locatie woningbouw en een multidisciplinair gezondheidscentrum met sociale huurwoningen te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan maakt dit mogelijk.

 

Ligging plangebied Het plangebied ligt aan de noordzijde van de kern Hilvarenbeek. Aan de noordzijde van grenst het plangebied aan de Elsakkerstraat, de zuidzijde grenst aan de Doornboomstraat en de oostzijde wordt begrens door de John F. Kennedylaan. Op de verbeelding die bij het plan hoort, staat de exacte begrenzing weergegeven.

 

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan de gemeenteraad kenbaar maken. U heeft de keuze om dat schriftelijk of mondeling te doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad van Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer (013) 505 83 00. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via het elektronisch formulier “Zienswijze indienen” op onze website www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Via deze digitale indiening van uw zienswijze wordt er gebruik gemaakt van DigiD. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

 

Crisis- en Herstelwet

Dit ontwerpbestemmingsplan betreft tevens een project als bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet. Dit betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zullen zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan de Crisis- en Herstelwet van toepassing verklaart.

 

Hilvarenbeek, 27 oktober 2021.

burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek,

 

burgemeester

de heer E.M.L. Weys

secretaris de heer F.M. Jansen

Naar boven