Verkeersbesluit instellen erf op de Loeki Metzstraat te Rotterdam

 

Oud-Ijsselmonde 21/0014617, AS21/10050

 

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

overwegende,

 

dat de Loeki Metzstraat gelegen komt in het gebied Oud-IJsselmonde van de gemeente Rotterdam;

dat door het nieuwbouwproject “De Vorstin” nieuwe buitenruimte is ontstaan;

dat de Loeki Metzstraat een nieuwe doodlopende zijstraat is met een aansluiting op de Koninginneweg;

dat de Loeki Metzstraat een lengte van circa 50 meter heeft waar geen trottoir aanwezig is;

dat het voor de inrichting en de verkeersveiligheid gewenst is om met een lage snelheid door de Loeki Metzstraat te rijden;

dat daarom op de Loeki Metzstraat een erf wordt ingesteld;

dat parkeren alleen toegestaan is binnen de parkeervakken die aangewezen zijn door middel van een P-tegel en parkeermarkering;

dat hierdoor automatisch een parkeerverbod geldt buiten de aangewezen parkeerplaatsen in de Loeki Metzstraat;

dat de bouw van het nieuwbouwproject start vanaf september 2021 tot en met november 2021, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk;

dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven.

dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, 460, of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij de Politie, eenheid Rotterdam, te kennen heeft gegeven akkoord te zijn met de voorgestelde verkeersmaatregelen.

 

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

Besluit:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

  • tot het instellen van een erf op de Loeki Metzstraat door het plaatsen van borden G05 en G06 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de kruising met de Koninginneweg;

  •  

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Dit besluit wordt zowel in het Gemeenteblad als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

 

Rotterdam, 19 oktober 2021

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit,

M.A. van Kruiningen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.

Naar boven