Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het vestigen van een horecabedrijf (sushi afhaal- en bezorgrestaurant), Sint-Josephstraat 45, Bergen op Zoom

Verleende omgevingsvergunning (regulier)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, dat met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure onderstaande omgevingsvergunning, is verleend:

Aanvraagnr.

Verzenddatum

Adres Activiteit

WO/2021/0712

08-10-2021

Sint-Josephstraat 45, Bergen op Zoom, het vestigen van een horecabedrijf (sushi afhaal- en bezorgrestaurant)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemd besluit om omgevingsvergunning te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt (indien mogelijk een kopie van het bestreden besluit bijvoegen) en de gronden waarop het bezwaar berust.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, Postbus 35, 4600 AA te Bergen op Zoom.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij een bezwaarschrift als bovengenoemd hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, t.a.v. devoorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Wil je informatie over een ingekomen aanvraag of verleende vergunning?

Neem dan contact met ons op via de medewerkers van het KCC, telefoonnummer 14 0164 of 0164 277 000.

 

Naar boven