Onttrekken openbaarheid voetpad nabij Groenlandsekade 1 in Vinkeveen

De gemeenteraad van gemeente De Ronde Venen

 

Gelet op:

Artikel 9 van de Wegenwet

 

Overwegende dat:

  • Met de eigenaar van het Apollohotel, Groenlandsekade 1 te Vinkeveen overeenstemming is bereikt over het verkopen van een perceel gemeentegrond aan de oostzijde van het hotel;

  • Met de aankoop van deze grond de eigenaar als doel heeft extra parkeerplaatsen aan te leggen voor bezoekers van het hotel;

  • Hiermee parkeerproblemen rond de ingang van het hotel tot het verleden behoren;

  • Op het perceel een openbaar voetpad ligt, welke sinds de verbreding van de A2 en aangepaste inrichting van de omgeving, haar functie grotendeels heeft verloren;

  • Om de aanleg van parkeerplaatsen mogelijk te maken het verwijderen van dit voetpad, en daarmee onttrekking aan de openbaarheid, noodzakelijk is;

  • De bereikbaarheid van de bushaltes hierbij gewaarborgd blijft;

  • Zonder onttrekking aan de openbaarheid van het voetpad een grondtransactie niet mogelijk is;

  • Het opheffen van het voetpad nauwelijks tot geen verkeerskundige consequenties heeft.

Besluit

Het voetpad ten oosten van Groenlandsekade 1 (op perceel VKV00 A 5773) uit de openbaarheid te onttrekken.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 30 september 2021.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Telefonisch contact

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen voor meer informatie of om vragen te stellen. Het telefoonnummer van de behandelend ambtenaar staat bovenaan de brief. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Naar boven