Vastgesteld bestemmingsplan ‘Tienvoet Heinenoord’ en besluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 12 oktober 2021 het bestemmingsplan ‘Tienvoet Heinenoord’ gewijzigd vast.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten zuiden van Heinenoord, waaronder de volkstuinen en het perceel tegenover gebouw De Tienvoet. Het perceel tegenover gebouw De Tienvoet is nu onbebouwd en zal worden ingericht voor een nieuwe woonwijk met 142 woningen. Het vrachtwagenparkeerterrein wordt naar het zuiden verschoven en de volkstuinen worden meer in westelijke richting opgeschoven.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 22 mei 2021 tot en met 2 juli 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn zienswijzen ingediend. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangegeven in de Nota van beantwoording zienswijzen.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

De geluidsbelasting op de nieuw te realiseren woningen in het gebied voldoet niet aan de waarden zoals die zijn voorgeschreven in de Wet geluidhinder. Het gaat daarbij met name om wegverkeerslawaai. Op basis van de Wet geluidhinder bestaat de mogelijkheid om een hogere waarde vast te stellen. Burgemeester en wethouders willen gebruik maken van deze mogelijkheid en hebben besloten tot vaststelling van hogere waarde Wet geluidhinder.

Het ontwerpbesluit hogere waarde met bijbehorende stukken heeft gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en alle bijlagen en het besluit hogere waarde Wet geluidhinder liggen met ingang van donderdag 21 oktober 2021 tot en met woensdag 1 december 2021 ter inzage. U kunt de stukken bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code NL.IMRO.1963.BPTienvoetHND21-VG01).

Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of een servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken met Annette van Bokkem of een andere medewerker van het Team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of per e-mail, annette.vanbokkem@gemeentehw.nl 

Beroep indienen

Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen, staat rechtstreeks beroep open bij de Raad van State.

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 21 oktober 2021 tot en met woensdag 1 december 2021 beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen alleen beroep indienen wanneer hij of zij kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te dienen.

In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

 • *

  de naam en adres van de indiener;

 • *

  de datum waarop u de brief verzendt (de dagtekening);

 • *

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • *

  een kopie van het besluit;

 • *

  de reden waarom u in beroep gaat;

 • *

  een ondertekening met naam en handtekening.

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan:

Raad van State

Afdeling Bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden van het bestemmingsplan via een voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat de beroepstermijn is verstreken.

Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende een voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij Perry van der Elst of Annette van Bokkem. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail perry.vanderelst@gemeentehw.nl of annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Naar boven