Gemeenteblad van Lingewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardGemeenteblad 2021, 363801ander besluit van algemene strekkingRectificatie: Onttrekken en bestemmen wegen Lingewaard

[Deze publicatie betreft een rectificatie vanwege het ontbreken van de bijlagen in de oorspronkelijke publicatie. De oorspronkelijke publicatie is op 12 oktober 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2021, 355527.]

 

In haar openbare vergadering van 30 september 2021 heeft de raad van gemeente Lingewaard het besluit vastgesteld om:

 

 • 1.

  De wegen/paden (of gedeelten hiervan) zoals hieronder genoemd te onttrekken aan de openbaarheid.

 • 2.

  De wegen/paden (of gedeelten hiervan) zoals hieronder genoemd te bestemmen als openbare weg.

Bovenstaande heeft betrekking op de volgende twee verlegde wegen/paden:

 • -

  Het wegdeel/pad ter hoogte van Parkdreef 5 te Huissen.

 • -

  Het pad tussen Waterkiep 3 en 18 te Huissen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken na deze bekendmaking in te dienen via het formulier op www.lingewaard.nl/bezwaar-maken. U kunt ook een brief sturen naar de gemeente Lingewaard, team Juridische Zaken, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker landelijk gebied van team Ruimtelijk beleid, gemeente Lingewaard via (026) 32 60 111.

Bijlage 1 Overzicht van te onttrekken/te bestemmen wegvakken

Voorgesteld wordt om de volgende wegen/paden (of gedeelten hiervan) te bestemmen als openbare weg:

 • -

  Parkdreef in Huissen

  Het wegdeel/pad ter hoogte van Parkdreef 5 is verlegd in verband met ruimtelijke ontwikkelingen van Park Holthuizen, maar heeft nog niet de status ‘openbare weg’ gekregen. Het verleggen van dit deel van de Parkdreef is onderdeel van een pakket van maatregelen en plannen voor:

  • 1.

   Verbetering van het gebied Holthuizen;

  • 2.

   Herontwikkeling van de in stand te houden gebouwen van de voormalige manege (Parkdreef 5).

 • Deze maatregelen en plannen dragen er onder andere aan bij dat de oude manege en de bijhorende weilanden beter beleefbaar worden voor het publiek, specifiek de bewoners van de wijk Zilverkamp. Dit krijgt onder meer vorm door de realisatie van een theetuin / terras, publieke ruimten en extra wandelpaden door het parkgebied. Door de Parkdreef deels te verleggen, is de herontwikkeling van voormalige (manege)bebouwing beter mogelijk. Bovendien ligt de Parkdreef in de nieuwe situatie geheel op gemeentelijke grond. Voor het gemeentelijk beheer en onderhoud van de Parkdreef is dit een wenselijke situatie. Voor het verleggen van het betreffende deel van de Parkdreef is eerder al een omgevingsvergunning verleend.

 • -

  Pad tussen Waterkiep 3 en 18

  Dit pad is verlegd in verband met verkoop van gemeentelijke grond, maar heeft nog niet de status ‘openbare weg’ gekregen. Door verkoop van deze grond lag het oude pad inmiddels op privaat terrein. De verkoop van deze grond vloeit voort uit afspraken tussen de gemeente en de vorige eigenaar van de groenstrook waarbinnen deze grond is gelegen. Het verlegde pad past binnen het vigerende bestemmingsplan. Door toepassing van een lage groenstrook naast het nieuwe pad, ontstaat een verkeersveiligere situatie.

Voorgesteld wordt om de volgende wegen/paden (of gedeelten hiervan) te onttrekken aan de openbaarheid:

 • -

  Parkdreef in Huissen

  Het wegdeel/pad ter hoogte van Parkdreef 5 is verlegd in verband met ruimtelijke ontwikkelingen van Park Holthuizen (zie verdere toelichting hierboven), en het voormalige wegdeel heeft geen verbindingsfunctie meer.

 • -

  Pad tussen Waterkiep 3 en 18

  Dit pad is verlegd in verband met verkoop van gemeentelijke grond (zie verdere toelichting hierboven), en het voormalige pad heeft geen verbindingsfunctie meer.

Bijlage 2 Tekeningen van te onttrekken te bestemmen wegvakken