Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
BarneveldGemeenteblad 2021, 358223ruimtelijk plan of omgevingsdocumentvaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Oud Milligenseweg-Apeldoornsestraat 

De raad heeft op 6 oktober 2021 (nr. 1595) het bestemmingsplan Oud Milligenseweg-Apeldoornsestraat vastgesteld. Dit plan voorziet in de transformatie van voormalig recreatieterrein De Goedkamp naar negen woningen op het perceel Oud Milligenseweg 54 en een hotel op het perceel aan de Apeldoornsestraat 78-80, beiden in Garderen. Ook de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen voor beide plandelen (welke als bijlagen 1 en 2 bij de toelichting op het bestemmingsplan zitten) liggen gedurende deze periode ter inzage.

Van 15 oktober tot en met 26 november 2021 liggen zowel het bestemmingsplan Oud Milligenseweg-Apeldoornsestraat als de beeldkwaliteitsplannen ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1531-0002

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1531-0002

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep tegen het bestemmingsplan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

 

Barneveld, 14 oktober 2021.