Gemeente Borger-Odoorn, Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Boermastreek ongenummerd Exloërveen’

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Boermastreek ongenummerd Exloërveen’ op 7 oktober 2021 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

Inhoud bestemmingsplan

Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de bouw van een woning aan de Boermastreek in Exloërveen, ten zuiden van Boermastreek 20.

Besluiten inzien

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 21 oktober 2021 tot en met woensdag 1 december 2021 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0072-VG01 of in het Klantcontactcentrum.

Beroepschrift

Op grond van artikel 8.3 Wet ruimtelijke ordening kan tegen het besluit in beroep worden gegaan bij de Raad van State. U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn.

Voorlopige voorziening

Binnen deze termijn kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

 

Naar boven