Wijziging voorrangskruising Lageweg-Hooglandsedijk-Grindweg naar Hontenisse - Ossenisse te Hulst

gelet op artikel 18 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ zijn de burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op wegen gelegen binnen de gemeente Hulst, voor zover deze wegen niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie Zeeland of het Waterschap Scheldestromen;

gelet op het bepaalde in het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990” en het “Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer” (“B.A.B.W.”).

OVERWEGENDE:

dat het uitgangspunt een wijziging is van de voorrangssituatie waarbij de route Hooglandsdijk-Grindweg naar Hontenisse als doorgaande route wordt ingericht.

dat de Lageweg hierbij voorrang moet verlenen op het verkeer op deze route.

dat door het aanbrengen van een “verkeersdruppel” en het wijzigen van de voorrangssituatie het doorgaande karakter uit de route Grindweg naar Hontenisse – Lageweg is gehaald en wordt de snelheid verlaagd.

dat uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid en de doorstroming van het verkeer op de Lageweg-Hooglandsedijk-Grindweg naar Hontenisse het noodzakelijk is de voorrangssituatie ter plaatse te verduidelijken door plaatsing van bord B6 ‘verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’ en het aanbrengen van haaientanden van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

dat door het plaatsen van het bord B6 van bijlage I van het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’, en aanbrengen van haaientanden, de aansluiting van de wegen Lageweg-Hooglandsedijk-Grindweg naar Hontenisse is aangewezen als voorrangsplitsing zodanig dat het verkeer op de Hooglandsedijk-Grindweg naar Hontenisse voorrang heeft;

dat de verkeersmaatregel betrekking heeft op een weg die in eigendom en beheer aan de gemeente Hulst toebehoort;

dat ingevolge artikel 15, lid 2 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ voor deze aanwijzing een verkeersbesluit vereist is;

dat ingevolge artikel 24 van het B.A.B.W. advies is gevraagd aan de Politie Zeeland, district Zeeland;

gelet op het bepaalde in de ‘Wegenverkeerswet 1994’, het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’, het ‘Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer’ en de ‘Algemene Wet Bestuursrecht’;

BESLUITEN:

door het plaatsen van het bord B6 van bijlage I van het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’, en aanbrengen van haaientanden, de aansluiting van de wegen Lageweg-Hooglandsedijk-Grindweg naar Hontenisse is aangewezen als voorrangsplitsing zodanig dat het verkeer op de Hooglandsedijk-Grindweg naar Hontenisse voorrang heeft (zie tekening).

Hulst, 2 juli 2020

Burgemeester en Wethouders van Hulst,

De Secretaris,

De Burgemeester,

BEZWAAR:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het schrijven van een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, per adres Postbus 49, 4560 AA Hulst.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Awb zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Daarenboven kan, op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Awb, de voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg (Postbus 5015, 4330 EC Middelburg) verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Naar boven