concept-Verdichtingsvisie Haarlemmermeer 2040

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening de concept-Verdichtingsvisie Haarlemmermeer 2040 met de planidentificatie NL.IMRO.0394.SVIverdichvisie-B001 ter inzage wordt gelegd.

Verdichtingsvisie

De Verdichtingsvisie Haarlemmermeer 2040 is een langetermijnvisie op de groei van Haarlemmermeer. In de verdichtingsvisie staat omschreven waar binnen de bestaande kernen woningen, werklocaties en voorzieningen bijgebouwd kunnen worden. Daarnaast stelt de verdichtingsvisie kaders voor toekomstige ontwikkelingen. De verdichtingsvisie vormt een deeluitwerking van de Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040.

Inzien

De concept-Verdichtingsvisie Haarlemmermeer 2040 kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/verdichtingsvisie.

Op afspraak zijn de stukken in het raadhuis in Hoofddorp in te zien, dagelijks van 9-17 uur. Een afspraak maakt u via 0900-1852. Het is niet uit te sluiten dat wegens maatregelen in verband met het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken in het raadhuis.

De termijn van inzage begint op 13 oktober 2021 en eindigt op 30 november 2021.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van inzage kan iedereen een zienswijze over de stukken zowel online, schriftelijk als mondeling naar voren brengen.

Online kan dit door een formulier in te vullen op de website www.haarlemmermeer.nl/toekomstvisies 

Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp onder vermelding van ‘zienswijze concept-Verdichtingsvisie’.

Mondeling kan dit in het raadhuis in Hoofddorp. Maak hiervoor een afspraak via 0900-1852.

Let op: een zienswijze indienen kan niet per e-mail, een zienswijze indienen kan ook niet door online een vraag te stellen.

Wat gebeurt er met uw zienwijze?

Na de periode van inzage worden de tijdig ontvangen zienswijzen inhoudelijk beantwoord in een Nota van zienswijzen. De Nota van zienswijzen wordt onderdeel van het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de verdichtingsvisie. De wettelijke procedure eindigt met de bekendmaking en inzage van de vastgestelde verdichtingsvisie. Het is niet mogelijk tegen het vaststellingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de inzageperiode organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst in het Cultuurgebouw, Raadhuisplein 3-9 in Hoofddorp. Deze bijeenkomst, die ook online gevolgd kan worden, vindt plaats op woensdag 27 oktober 2021. Meer informatie volgt op de website www.haarlemmermeer.nl/verdichtingsvisie.

 

Naar boven