Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 354542verkeersbesluit of -mededelingVERKEERSMAATREGEL KRUISPUNT PARKEERTERREIN BAKKERSWEG VOORTHUIZEN

Verkeersmaatregelen:

Het instellen van een voorrangssituatie waarbij verkeer komend vanaf het parkeerterrein voorrang dient te verlenen aan verkeer op de Bakkersweg door het aanbrengen van haaientanden en het plaatsen van borden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990.

 

 

Dit verkeersbesluit is gebaseerd op de volgende wetgeving:

Artikel 15, eerste en tweede lid van Wegenverkeerswet (WVW) 1994. Hierin staat vermeld dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing van aangewezen verkeerstekens voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat. In artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) staat voor welke verkeerstekens dit geldt.Artikel 18, eerste lid WVW 1994. Hieruit wordt afgeleid dat het gemeentebestuur bevoegd is tot het nemen van dit besluit. Artikel 24 BABW. Hierin is aangegeven dat er overleg moet plaatsvinden met de korpschef van de desbetreffende politieregio.

De onderstaande belangen uit artikel 2 WVW 1994 zijn de basis voor het verkeersbesluit:

 

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1, sub a);

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1, sub b);

 • 3.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid (lid 1, sub c);

 • 4.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1, sub d).

Barneveld, 7 oktober 2021,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

S.J.P. Van Ee-Looijmans

Hoofd afdeling Vastgoed en Infrastructuur

Overwegingen ten aanzien van het verkeersbesluit:

N.a.v. van een ongeval met als oorzaak de onduidelijke voorrangssituatie moet een nieuw ongeval worden voorkomen en daarom is het gewenst om een voorrangskruispunt in te stellen.

Om deze voorrang kenbaar te maken aan de verkeersdeelnemers worden er haaientanden en de borden B4, B5 en B6 geplaatst.

Voor bovenstaande maatregelen is een verkeersbesluit vereist.

Voor de wijziging van de voorrangssituatie is overleg gevoerd met stakeholders en gebruikers.

Er is overleg gevoerd met de politie. De politie heeft positief geadviseerd over het voorgenomen verkeersbesluit.

De Bakkersweg is in eigendom en beheer bij de gemeente Barneveld.

Het verkeersbesluit moet worden gepubliceerd in het digitaal gemeenteblad waarbij belanghebbenden op de mogelijkheid wordt gewezen binnen zes weken een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld in te dienen.

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 14.10.2021 tm 25.11.2021 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving.

Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in het digitaal Gemeenteblad  een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig.

Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via Voorlopige voorziening aanvragen | Rechtspraak. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.