Besluitenlijst college 5 oktober 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 5 oktober 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Ontwerpbestemmingsplan Haarendijk 36

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan voor het juridisch-planologisch mogelijk maken van een seniorenwoning in een bestaand vrijstaand bijgebouw op het westelijke deel van het perceel Haarendijk 36 in Haaren. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd.

 

Benoeming monumentencommissie

Het college heeft besloten twee nieuwe leden van de monumentencommissie te benoemen.

 

Beantwoording schriftelijke vragen D66

Het college heeft vragen beantwoord van fractie D66 (brief 13 september 2021) betreffende Afghaanse vluchtelingen

 

Principeverzoek voor zonnevelden bij de mestverwerkingsinstallatie aan de Servennenstraat 6 in Moergestel

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het eerste deel van het verzoek om een zonneweide te realiseren van maximaal 5.500 m2 op het erf behorend tot de mestverwerkingsinstallatie, mits onder meer een zorgvuldige omgevingsdialoog plaatsvindt. Er wordt echter geen medewerking verleend aan de overige delen van het verzoek om (al dan niet gefaseerd) een extra zonneweide te realiseren op de naastgelegen agrarische gronden aan de Molenakkers.

 

Inkoopstrategie segment 4 en selectiedocument Jeugdhulp

Het college heeft het selectiedocument en de inkoopstrategie van segment 4 jeugdhulp vastgesteld. Onder segment 4 valt specialistische jeugdzorg. Het college heeft het programmateam 'inkoop 3D' van Hart van Brabant op de hoogte gesteld van dit besluit.

Naar boven