Ontwerpbestemmingsplan ‘De Zilk, Het Zilt’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Zilk, Het Zilt’ (NL.IMRO.0575.BPDZHetZilt-ON01) met de daarbij horende bijlagen en het ontwerpbesluit hogere waarden, ter inzage wordt gelegd.

Plangebied en inhoud van het plan

In het ontwerpbestemmingsplan is een planologisch-juridische regeling opgenomen voor de herontwikkeling van de voormalige Zoutopslag in De Zilk behoeve van de bouw van 18 appartementen, 16 grondgebonden woningen, detailhandel, supermarkt en een GOED (Gezondheidscentrum-onder-een-dak).

Ontwerpbesluit hogere waarden

Het ontwerpbesluit hogere waarden betreft het (weg)verkeerslawaai van de N206. Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) is ten behoeve van de nieuwe woningen akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege het wegverkeer wordt overschreden ter plaatse van 8 van de 16 woningen en de appartementen. De Omgevingsdienst West-Holland heeft vanwege wegverkeerslawaai voor de 8 woningen hogere waarden geluid vastgesteld van maximaal 53 dB en voor de appartementen hogere waarden geluid vastgesteld van maximaal 58 dB.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Zilk, Het Zilt’ ligt van woensdag 13 oktober 2021 tot en met dinsdag 23 november 2021 ter inzage. Het is in te zien in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: NL.IMRO.0575.BPDZHetZilt1-ON01.

Het ontwerpbesluit hogere waarden is in te zien in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42

In verband met de geldende beperkingen wegens de volksgezondheid is inzage in het gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak. Inzien kan alleen van 9:00-12:00 uur en tussen 14:00-16:00 uur. Voor het maken van een inzage-afspraak kunt u bellen met +31 (0)71 36 60 000. U wordt echter dringend verzocht het plan digitaal te bekijken en alleen een afspraak te maken als dit niet anders kan.

Zienswijze indienen

Een zienswijze kan door een ieder worden ingediend. Dit moet binnen de termijn van de terinzagelegging (tot en met 23 november 2021) en kan mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk worden ingediend bij de gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van ‘ontwerpbestemmingsplan De Zilk, Het Zilt’. Voor een eventuele mondelinge (telefonische) inspraakreactie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, (071) 36 60 000.

Een zienswijze op het ontwerpbesluit hogere grenswaarde moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden , onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp HGW Het Zilt te De Zilk’

Voor een eventuele mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke

Ontwikkeling, (071) 36 60 000.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Het plan voorziet in een gebiedsontwikkeling van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied zoals bedoeld in artikel 3.1. Bijlage 1 Crisis- en herstelwet. Op grond van artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet maken wij bekend dat afdeling 2 van Hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Dit betekent dat na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad belanghebbenden die in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, meteen de beroepsgronden volledig moeten aangeven en deze niet meer kunnen worden aangevuld.

Naar boven