Gemeenteblad van Gilze en Rijen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gilze en RijenGemeenteblad 2021, 352249ander besluit van algemene strekkingIntrekking voorkeursrecht perceel gelegen in bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 5 oktober 2021 (op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Wvg) hebben besloten om het gevestigde voorkeursrecht, gelegen op perceel Julianastraat 117 in Rijen in het bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen, gedeeltelijk in te trekken.

 

Het betreft een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie A, nummer 7435.

 

Bij de verdere uitwerking van de plannen is naar voren gekomen dat het pand Julianastraat 117 in de nieuwe situatie kan worden ingepast. Alleen een gedeelte van de voortuin is nog benodigd voor de beoogde nieuwe situatie. Nu in de beoogde nieuwe situatie de bestemming van een deel van dit perceel in overeenstemming blijft met het huidige planologische en feitelijke gebruik, is er geen juridische grondslag om het voorkeursrecht op dit gedeelte van het perceel te handhaven.

Ter inzage

Het besluit ligt met ingang van 12 oktober 2021 tot en met 22 november 2021 voor 6 weken digitaal ter inzage via www.gilzerijen.nl.

Rechtsbescherming

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van 6 weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het Gemeenteblad, bij burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar

Het bezwaarschrift moet uiterlijk 22 november 2021 door het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen zijn ontvangen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen.

 

Indien u bij ons een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien u van mening bent dat de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

In het geval dat u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening dient u het verzoek te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Afdeling bestuursrecht: postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Rijen, 11 oktober 2021

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen,

 

De secretaris, de burgemeester,

drs. R. Wiersema D.A. Alssema