Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 350246andere vergunningGemeente Katwijk - aanvraag omgevingsvergunning - afwijken van het bestemmingsplan voor het aanleggen van verharding c.q. ophogen van gronden - Nabij perceel 5903 A, Valkenburg

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De eventuele omgevingsvergunning wordt te zijner tijd gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Ingekomen omgevingsvergunning

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Postcode

Nabij perceel 5903 A te Valkenburg

het afwijken van het bestemmingsplan voor het aanleggen van verharding c.q. ophogen van gronden

29-09-21

2235 SB

Vragen over bouwplannen?

U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Voor het inzien van een bouwdossier kunt zich alleen digitaal melden via onze website https://www.katwijk.nl/wonen-en-verbouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwdossier-inzienouwdossier inzien | Gemeente Katwijk.