Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 350236andere vergunningGemeente Katwijk - aanvraag omgevingsvergunning - verlengen van de omgevingsvergunning voor natuurcentrum katwijk voor het jaar 2022 - Boulevard 73, Katwijk

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De eventuele omgevingsvergunning wordt te zijner tijd gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Ingekomen omgevingsvergunning

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Postcode

Boulevard 73 Katwijk

het verlengen van de omgevingsvergunning voor natuurcentrum katwijk voor het jaar 2022

26-09-21

2225 HA

Vragen over bouwplannen?

U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Voor het inzien van een bouwdossier kunt zich alleen digitaal melden via onze website https://www.katwijk.nl/wonen-en-verbouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwdossier-inzienouwdossier inzien | Gemeente Katwijk.