Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2021, 349061ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zeisterweg 53

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 23 september 2021 bestemmingsplan Zeisterweg 53 gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Toelichting

Het bestemmingsplan Zeisterweg 53 voorziet in de beëindiging van de intensieve veehouderij aan de Zeisterweg 53. Hiertoe wordt het agrarisch bouwvlak verwijderd en krijgt de bedrijfswoning de bestemming Wonen. De recreatieve nevenactiviteit van de voormalige veehouderij worden met de aanduiding dagrecreatie bij de woning mogelijk gemaakt. Daarnaast krijgt een deel van het voormalige agrarische bouwvlak een bedrijfsbestemming ten behoeve van het naastgelegen bouwbedrijf aan de Zeisterweg 55. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de vaststelling wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan. Deze wijzigingen komen voort uit ambtshalve constateringen en de ingediende zienswijzen. Zo wordt met de gewijzigde vaststelling ondermeer de realisatie van een bijgebouw op het perceel van de woning aan de Zeisterweg 57 mogelijk gemaakt.

 

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 13 oktober tot en met 23 november 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ kiezen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BP2021zeistw53-vg01

 

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent.

U kunt alleen beroep instellen indien u:

1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of

2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

 

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

 

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.