KENNISGEVING

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Overbetuwe voor de uitvoering van het inpassingsplan Railterminal Gelderland van de provincie Gelderland

 

Onteigeningsplan Railterminal Gelderland

 

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

 

De burgemeester van Overbetuwe deelt mee dat op verzoek van De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de provincie Gelderland onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het Inpassingsplan Railterminal Gelderland.

 

Het inpassingsplan voorziet in de realisatie van een railterminal, een op- en overslagpunt voor laadeenheden zoals containers van de weg naar het spoor en andersom. Verder maakt het inpassingsplan de aanleg van een ontsluitingsweg naar de railterminal en een aanpassing van de kruising Reethsestraat-Rijksweg Zuid mogelijk. Ook de landschappelijke inpassing van deze werken, inclusief de aanleg van een grondwal, past in de planregels. Om uitvoering te geven aan het inpassingsplan zullen de gronden bouwrijp moeten worden gemaakt, waarna de gronden uitgegeven kunnen worden.

 

Aan de onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemmingen Agrarisch, Bedrijf – Railterminal, Groen, Verkeer, Verkeer – Spoor en Water en de dubbelbestemmingen Leiding – Gas, Leiding – Hoogspanning, Leiding – Hoogspanningsverbinding, Waarde – Archeologie, Waarde – Archeologische verwachting 1, Waarde – Archeologische verwachting 2 en Waarde – Archeologische verwachting 3 toegekend.

 

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • 1.

    gemeente Overbetuwe, Gemeentehuis, Dorpsstraat 67 te Elst (openingstijden staan op de website van de gemeente); 

  • 2.

    Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 8 oktober 2021 tot en met 18 november 2021.

 

Belanghebbenden kunnen de stukken ook digitaal opvragen. Dat kan door een e-mail te verzenden naar: cdloketonteigening@rws.nl, met daarin een verzoek tot digitale toezending van de stukken, onder vermelding van dossiernr. ON4-2021-100782.

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4-2021-100782. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

 

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Dhr. W.B. de Kleuver, tel.nr. 06-50197229.

 

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 8 december 2021 om 14.00 uur in de Rijnzaal/Waalzaal van het Gemeentehuis van Overbetuwe, Dorpsstraat 67 te Elst. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) kan het zijn dat de hoorzitting telefonisch zal plaatsvinden. Indien dat het geval is, zal de minister degenen die hebben aangegeven gehoord te willen worden daar later over informeren.

 

Elst, 7 oktober 2021

Gemeente Overbetuwe

Naar boven