Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 346395verkeersbesluit of -mededelingAANWIJZEN PARKEERPLAATS VOOR OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIG AAN BATJAN IN BARNEVELD

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld

Overwegende:

 

Gemeente Barneveld wil het rijden op alternatieve brandstoffen faciliteren. Elektrische voertuigen zijn schoner, stiller en zuiniger dan traditionele voertuigen en dragen bij aan een schoner milieu.  

Elektrische voertuigen moeten worden opgeladen aan particuliere netstroom of aan een oplaadpunt in de openbare ruimte. Gemeente Barneveld wil het netwerk van openbare laadpunten realiseren en werkt daarom mee aan het inrichten van nieuwe laadpunten. 

Er zijn al verschillende laadpunten in de gemeente aanwezig. Er zijn echter diverse particuliere gebruikers die een aanvraag hebben gedaan om een oplaadpunt nabij hun woon- of werkadres te krijgen.

Er is dus meer vraag naar oplaadpunten. Er is in de plaatsbepaling rekening gehouden met een zekere spreiding van de oplaadpunten en een gewenste dichtheid van het netwerk. 

Bij de locaties die worden aangewezen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen wordt een oplaadpaal geplaatst, die is voorzien van twee aansluitingen. Om de oplaadpunten optimaal te kunnen gebruiken worden is het mogelijk om per locatie 2 parkeerplaatsen in te richten en aan te duiden met bebording.  

Voor de duidelijkheid van de weggebruikers wordt het onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ toegevoegd. Dit heeft als gevolg dat een elektrisch voertuig hier alleen mag parkeren tijdens laden en het voertuig is aangesloten op de oplaadpaal. Na het laden –als de accu is opgeladen- moet het voertuig worden verwijderd van dit parkeervak. 

De gemeente Barneveld heeft een plek aangewezen voor het realiseren van een laadvoorziening in de omgeving van Batjan in Barneveld; 

De provincie Gelderland heeft door middel van een openbare aanbesteding een marktpartij gevonden die kan voorzien in het plaatsen van laadvoorzieningen in de openbare ruimte. De gemeente Barneveld heeft een overeenkomst gesloten met de betreffende marktpartij die kan voorzien in het plaatsen van laadvoorzieningen in de openbare ruimte. Om de gerealiseerde laadvoorzieningen optimaal te benutten is het wenselijk om de parkeerplaatsen nabij deze laadvoorziening te reserveren voor het opladen van electrische voertuigen.

Gelet op de voorwaarden die door de gemeente Barneveld worden gesteld voor het plaatsen van een laadvoorziening is het mogelijk om op Batjan in Barneveld een laadvoorziening te realiseren.   

BESLUIT

Dit verkeersbesluit is gebaseerd op de volgende wet- en regelgeving:

 

 • 1.

  Artikel 15, eerste lid WVW 1994. Hierin staat vermeld dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing van aangewezen verkeerstekens voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat.

 • 2.

  Artikel 12 BABW. Hierin staat vermeld dat voor het plaatsen van de borden model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit moet worden genomen;

 • 3.

  Artikel 18, eerste lid WVW 1994. Hieruit wordt afgeleid dat het gemeentebestuur bevoegd is tot het nemen van dit besluit.

 • 4.

  Artikel 24 BABW. Hierin staat vermeld dat er overleg moet plaatsvinden met de korpschef van de desbetreffende politieregio. Dit overleg heeft geleid tot een positief advies van de verkeersadviseur van de politie, eenheid Oost Nederland;

 • 5.

  Artikel 26 BABW. Hierin staat vermeld dat de bekendmaking van het verkeerbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant;

 • 6.

  De Mandaatregeling Gemeente Barneveld, vastgesteld op 21 juli 2014. Het nemen van verkeersbesluiten is hierin gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur.

  

 

De onderstaande belangen uit artikel 2 WVW 1994 zijn de basis voor het verkeersbesluit:

 • 1.

  het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (lid 3, sub a);

 • 2.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (lid 1, sub c);

 • 3.

  het reserveren van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen is in het geding met het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, echter wordt gelet op de beschikbare parkeergelegenheid in de omgeving de hierboven genoemde belangen belangrijker geacht.  

 

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.

De maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van borden volgens model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord met vallende pijlen (bekend als OB 504) om aan te duiden dat het twee parkeerplaatsen betreft, ter hoogte van de volgende locatie in Barneveld:

 • 1.

  Batjan

 

Bezwaarclausule:

Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 7 oktober tot en met 18 november 2021 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving.

Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in het digitaal Gemeenteblad een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig.

Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via Voorlopige voorziening aanvragen | Rechtspraak. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

 

 

 •