Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 346160ruimtelijk plan of omgevingsdocumentVastgesteld bestemmingsplan Rozenbuurt, Hoorn

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Rozenbuurt (NL.IMRO.0405.BPRozenbuurt-va01) op 21 september 2021 gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Begrenzing van het gebied

Het gebied ligt globaal tussen de Dorpsstraat, de sportvelden van s.v. De Westfriezen en de Oostergouw.

 

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

In het nieuwe bestemmingsplan Rozenbuurt wordt het gebied omgevormd naar een woongebied met grondgebonden woningen, appartementen (langs de Oostergouw) en maatschappelijke voorzieningen in de plint van de woongebouwen.

Het gebied wordt voor het autoverkeer ontsloten via de Oostergouw. Het openbaar parkeren wordt grotendeels opgelost met parkeerkoffers en -clusters. Onder een van woongebouwen is een parkeergarage op maaiveld voorzien. Het plangebied biedt ook ruimte voor het parkeren van sportvereniging De Westfriezen. Dit is ter vervanging van het parkeren aan de Krijterslaan.

 

Wijzigingen

- In de toelichting zijn de paragrafen Bodem, Wegverkeerslawaai en Ecologie geactualiseerd. In hoofdstuk 5 is de functieaanduiding ‘ecologische waarde’ toegevoegd.

- Het stedenbouwkundig plan (d.d. 31 mei 2021), het aangepaste akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (d.d. 26 mei 2021), het besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, de rapportage herbemonstering grondwater (d.d. 12 april 2021) en het aanvullende ecologisch onderzoek (d.d. 10 juni 2021) naar vleermuizen, vogels met jaarrond beschermde nesten en rugstreeppad zijn als bijlage toegevoegd aan de toelichting.

- In de regels (artikel 5 Water) is de minimale breedte en hoogte van bruggen en duikers toegevoegd. In de bestemmingsomschrijving van artikel 7 Wonen – Woongebouw zijn ‘fiets- en voetgangerspaden’ toegevoegd. Aan artikel 3 tot en met 7 (Groen, Verkeer-Verblijf, Water, Wonen en Wonen-Woongebouw) is een strijdig-gebruik-bepaling opgenomen (ter plaatse van de aanduiding ‘ecologische waarde’ mag geen verlichting zonder afscherming van lichtuitstraling over het wateroppervlak’ aanwezig zijn).

- Op de verbeelding is het volgende aangepast:

o de ligging van de bouwvlakken van de woongebouwen.

o de beplantingsstrook achter de woningen aan de Dorpsstraat (deze is aan de zuidzijde van de sloot geprojecteerd en de sloot is meer noordwaarts geprojecteerd).

o de functieaanduiding ‘ecologische waarde’ is toegevoegd aan de gehele zuidzijde van het plangebied met een breedte van 20 meter.

o de ‘specifieke bouwaanduiding -1’ is toegevoegd aan twee locaties aan de Dubbele Laan (dit betreft de locaties die zijn aangegeven met goothoogte 11 m en nokhoogte 15 m) waardoor het mogelijk is om hier beneden-bovenwoningen te realiseren.

o ten zuidwesten van de hofwoningen is de bestemming Wonen gewijzigd in Verkeer-Verblijf om 6 extra parkeerplaatsen te kunnen aanleggen.

 

Terinzageligging

Het bestemmingsplan, de bijbehorende stukken en het vaststellingsbesluit liggen van vrijdag 8 oktober tot en met donderdag 18 november 2021 voor iedereen ter inzage in het stadhuis. Ook zijn ze te bekijken op www.hoorn.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Indienen van beroep

Binnen de periode van terinzageligging kan tegen het besluit beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingediend door een belanghebbende die:

- tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

- aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

- het niet eens is met de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Een beroepschrift dient te worden gestuurd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift kan ook digitaal, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Degene die tijdig beroep instelt, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening of schorsing van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan schriftelijk dan wel digitaal worden gestuurd naar voornoemd adres van de Raad van State.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat heeft onder meer een versnelling van de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot gevolg.

In het beroepschrift moeten de beroepsgronden worden opgenomen. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Het beroep wordt niet ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.