Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2021, 341138verkeersbesluit of -mededelingAanwijzen vijf parkeerplaatsen voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen in de gemeente Cranendonck

2021-137531D

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de provincie Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL) regio Zuid vormen;

dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Cranendonck een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur;

dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

dat het aanwijzen van laadplekken in lijn is met de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

dat een plankaart is opgesteld waarin vijf locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

dat de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Cranendonck;

dat de plankaarten met de vijf locaties van 8 tot en met 28 mei 2021 ter inzage hebben gelegen;

dat de terinzagelegging van de plankaarten door de gemeente Cranendonck is gecommuniceerd in het plaatselijke weekblad;

dat op de terinzagelegging van de plankaarten geen reacties zijn ontvangen;

dat de aangewezen parkeerplaatsen in eigendom en/of beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Cranendonck;

dat voor de aangewezen openbare parkeerplaatsen welke niet bij de gemeente Cranendonck in eigendom en/of beheer en onderhoud zijn de eigenaar vooraf schriftelijk is gewezen op het voorgenomen besluit;

dat de aangewezen parkeerplaatsen binnen de komgrenzen van de gemeente Cranendonck liggen;

dat een laadpaal bij voorkeur tussen twee parkeerplaatsen, in het zicht en in de directe nabijheid van woningen en/of voorzieningen wordt geplaatst;

dat elektrisch rijden goed is voor het milieu en dat duurzaamheid een belangrijk actiepunt is met een breed draagvlak binnen de gemeente Cranendonck;

dat de verwachting is dat het aantal elektrisch aangedreven voertuigen in Nederland en de vraag naar laadmogelijkheden in de openbare ruimte de komende jaren toeneemt;

dat voor het stimuleren van elektrische mobiliteit het belangrijk is dat er een (netwerk van) laadpalen beschikbaar is;

dat bij het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen de parkeerdruk in de directe omgeving kan toenemen;

dat ongeacht een eventuele toename van de parkeerdruk de gemeente Cranendonck het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte dusdanig belangrijk vindt dat op deze locaties een parkeerplaats wordt aangewezen voor het laden van elektrisch aangedreven voertuigen;

dat ondanks de eventuele toename van de parkeerdruk de weg en parkeerplaatsen in stand worden gehouden en de bruikbaarheid hiervan gewaarborgd blijft;

dat het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen geen afbreuk doet aan de veiligheid op de weg en de weggebruikers ongewijzigd blijven beschermd;

dat het de eigenaar of houder van een elektrisch aangedreven voertuig is toegestaan dit voertuig te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrisch aangedreven voertuig, indien het voertuig wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

dat de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;

dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrisch aangedreven voertuigen kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen;

dat in beginsel één parkeerplaats ingericht wordt en bij veel gebruik de tweede parkeerplaats ook ingericht wordt voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen;

dat door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort en

dat het ontwerp verkeersbesluit 2021-137531C op 16 augustus 2021 ter inzage gepubliceerd is en hierop geen zienswijzen zijn ingediend.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen doelstellingen:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer

is het gewenst om:

vijf parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen in de gemeente Cranendonck.

Belangenafweging

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat door bovengenoemde maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistrict Zuidoost-Brabant.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen hebben burgemeester en wethouders besloten de volgende verkeersmaatregel te treffen:

Het aanwijzen van vijf parkeerplaatsen voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen in de gemeente Cranendonck door plaatsing van bord E1000 (E08o) uit het RVV1990 met onderbord OB20.

Een en ander op de locaties zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen.

Budel 1 oktober 2021

Burgemeester en Wethouders van Cranendonck

Namens deze,

P.A.W. van Bree

Beleidsuitvoerder Verkeer

Mededelingen

Publicatie

Vanaf de dag volgend op de datum van de bekendmaking van het verkeersbesluit in de Staatscourant, ligt het verkeersbesluit onder de naam ‘Aanwijzen vijf parkeerplaatsen voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen in de gemeente Cranendonck’ ter inzage. Vervolgens heeft u 6 weken de tijd om het verkeersbesluit in te zien op de website van de gemeente Cranendonck (www.cranendonck.nl).

U kunt reageren op het voorstel

Bent u het niet eens met de verandering die wij besluiten? Dan kunt u uw beroep indienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking. U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. Uw beroepschrift bevat ten minste het volgende:

- uw naam en het adres;

- de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;

- het nummer van het verkeersbesluit;

- een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;

- waarom u het beroepschrift indient en

- uw ondertekening.

Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking op dit besluit.

Voorlopige voorziening

Het is mogelijk om, naast het indienen van uw bezwaarschrift, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Dit kan wanneer een bezwaarschrift is ingediend en wanneer onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Dit verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch op telefoonnummer 088 - 361 18 34.

Bijlagen

  • 1.

    Lijst met locaties.

  • 2.

    Situatietekeningen vijf parkeerplaatsen voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen in de gemeente Cranendonck.