Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 33067Plannen | ruimtelijkVaststelling bestemmingsplan ‘Achterweg 17 en 19 Nieuwe Wetering’

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 25 januari 2021 het bestemmingsplan Tussen Achterweg 17 en 19 Nieuwe Wetering’ ongewijzigd heeft vastgesteld.Locatie en projectinhoud

Initiatiefnemer is voornemens op het perceel tussen Achterweg 17 en 19 Nieuwe Wetering een vrijstaande woning te realiseren. Het bestemmingsplan heeft van donderdag 5 november 2020 tot en met woensdag 15 december 2020 als ontwerp ter inzage gelegen. In deze periode is er geen zienswijze ontvangen.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van donderdag 4 februari 2021 tot en met woensdag 17 maart 2021 voor eenieder ter inzage.

Het bestemmingsplan is op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPACHTERWEG17EN19-VAS1 in te zien. Verder kan het plan worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen.

Instellen van beroep

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op vrijdag 19 maart 2021, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met M. van der Weide-Cezarini, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk