Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 328773verkeersbesluit of -mededelingInstellen lengtebeperking Brederolaan

Corsa reg.nr.: GEN21h0001373 / h210102936

Burgemeester en wethouders van Harderwijk zijn op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd om verkeersbesluiten te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De Brederolaan en Roemer Visscherstraat vormen een verbinding tussen het P.C. Hooftplein (winkelcentrum Stadsdennen) en de Hoofdweg. Vanwege de relatief krappe bochten in deze woonstraten is deze route niet geschikt voor lang verkeer, zoals vrachtwagens.

Bij de gemeente zijn verschillende meldingen binnengekomen over lang verkeer dat zich klemrijdt in de smalle straten. Dit heeft daadwerkelijke schade ofwel grote kans op schade aan bijvoorbeeld geparkeerde auto’s tot gevolg. Daarom is het verzoek ingediend een geslotenverklaring in te stellen voor voertuigen en samenstellen van voertuigen langer dan 10 meter. Het gaat om een inrijdverbod op de Brederolaan ter hoogte van de kruising met de Rederijkerstraat. Lang verkeer vanaf het P.C. Hooftplein kan de woonwijk in de nieuwe situatie verlaten via de Rederijkerstraat of via de route Brederolaan – Tesselschadelaan.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

In artikel 12 van het BABW is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In Bijlage 1 van het Reglement en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staan de verkeersborden genoemd. In dit besluit gaat het om van Bijlage 1, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Uit het oogpunt van:

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede

- de gevolgen voor het milieu;

is het noodzakelijk om de voorgestelde maatregel(en) te nemen.

 

Artikel 24 van het BABW vereist dat er voor het nemen van het verkeersbesluit overleg wordt gepleegd met de gemandateerde verkeersadviseur van politie Oost-Nederland, district Noord en Oost-Gelderland.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen, wordt besloten om een geslotenverklaring in te stellen voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 10 meter. Dit geven we aan door het plaatsen van verkeersbord C17 van bijlage 1 van het RVV 1990, conform bijgevoegde tekening.

Harderwijk, 23 september 2021

Namens burgemeester en wethouders,

de heer P. Mulder

teamleider Ruimtelijke Dienstverlening

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bij het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit als u belanghebbende bent. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de datum van deze bekendmaking te sturen naar:

Burgemeester en wethouders gemeente Harderwijk

p/a secretariaat Bezwaarschriftencommissie Postbus 1 3890 AA ZEEWOLDE.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking (zie art. 6:16 Awb). De indiener van het bezwaar heeft echter wel de mogelijkheid om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen (bijvoorbeeld schorsing).