Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 327410omgevingsvergunningBesluit aanvraag omgevingsvergunning Schuttersstraat 14 a 6181 AC te Elsloo (O2021-148\0971178679)

Bekendmaking besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat zij hebben besloten dat de omgevingsvergunning geregistreerd onder nummer O2021-148\0971178679 voor het kappen van bomen gelegen aan Schuttersstraat 14 a 6181 AC te Elsloo bij besluit van 20 september 2021 wordt toegekend.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Kappen

 

Rechtsbescherming

Het voorgenoemde besluit is genomen volgens de reguliere procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 21 september 2021 gedurende 6 weken bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein. (Stadhouderslaan 200 Postbus 15, 6170 AA te Stein). In dit bezwaarschrift dient tenminste uw naam en adres te staan, een omschrijving van het besluit, de reden(en) waarom u bezwaar heeft en uw handtekening.

Het ingediende bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).

 

Terinzagelegging

Gedurende de bovengenoemde bezwaartermijn zal het besluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein ter inzage liggen. Voor nadere informatie of het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.