Besluitenlijst college 14 september 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 14 september 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Regionaal afsprakenkader arbeidsmigratie regio Hart van Brabant

Het college heeft besloten in te stemmen met het ‘Regionaal afsprakenkader arbeidsmigratie regio Hart van Brabant’, zodat het kader op 29 september 2021 vast kan worden gesteld door de bestuurders van het portefeuillehoudersoverleg fysiek van de regio. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.

 

Haaren balansverdeling:

Het college heeft besloten in te stemmen met de balansverdeling van de voormalige gemeente Haaren en deze toe te zenden aan de provincie Noord-Brabant. Met de balansverdeling worden de bezittingen en schulden verdeeld over de vier ontvangende gemeenten. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

Overeenkomst Stichting Open voor inname, sorteren en opslaan van AEEA

Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst met Stichting OPEN te sluiten inzake de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) op gemeentelijke innamevoorzieningen.

 

RIB Stand van zaken Woonwagenbeleid

Het college heeft besloten de gemeenteraad door middel van een RIB te informeren over de stand van zaken van het woonwagenbeleid

 

Beëindiging lid monumentencommissie

Het college heeft besloten om in te stemmen met de beëindiging van de benoeming van een lid van de monumentencommissie per 1 oktober 2021. En een vacature open te stellen voor het werven van een nieuwe lid van de monumentencommissie.

 

Ontwerpwijzigingsplan Fietspad Moergestel-Haghorst fase 2

Het college heeft besloten om het ontwerpwijzigingsplan ‘Fietspad Moergestel – Haghorst fase 2’, dat voorziet in de realisatie van fase 2 (Broekzijde) van het vrijliggend fietspad langs de weg tussen Moergestel en Haghorst, voor een ieder ter inzage te leggen.

 

 

 

 

Naar boven