Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 32286VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam tot wijziging van de Subsidieregeling blauwgroene daken Amsterdam 2020 in verband met een verlenging van de looptijd en een verruiming van de mogelijkheden om toelaatbare staatssteun te verstrekken (Wijzigingsregeling groenblauwe daken I)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op artikel 3, tweede lid van de algemene subsidieverordening Amsterdam 2013 en artikel 149 van de gemeentewet, gezien de beperkte resterende aanvraagtermijn voor de subsidieregeling blauwgroene daken Amsterdam 2020 en het gegeven dat organisaties die als gevolg van andere activiteiten al de maximale toelaatbare de-minimissteun hebben ontvangen met de huidige regeling niet in aanmerking kunnen komen voor de subsidie,

 

besluit:

Artikel I – Verlenging looptijd

De Subsidieregeling blauwgroene daken Amsterdam 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • a.

  In artikel 2.1 wordt ‘1 juni 2021’ vervangen door ‘1 december 2021’.

 • b.

  In artikel 2.2 wordt ‘1 februari 2021’ vervangen door ’1 augustus 2021’.

 • c.

  In artikel 5.1, onder a wordt ‘1 juni 2021’ vervangen door ‘1 december 2021’.

 

Artikel II – Verruiming staatssteun vereisten

De Subsidieregeling blauwgroene daken Amsterdam 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • a.

  In artikel 3.2, onder e komt de zinsnede ‘, waaruit volgt dat het drempelbedrag van de-minimissteun van €200.000 niet wordt overschreden’ te vervallen.

 • b.

  In artikel 4.1, onder c komt de zinsnede ‘, dan wel als uit de overgelegde de-minimisverklaring blijkt dat de geldende de-minimisdrempel reeds is overschreden of met de gevraagde subsidie zal worden overschreden’ te vervallen.

 • c.

  In artikel 4.1 wordt, onder omzetting van de aanhef en onderdelen a tot en met f naar een eerste lid, een tweede lid toegevoegd luidende:

  • 2.

   In aanvulling op artikel 9, tweede lid, van de ASA2013 kan het college een subsidie voor de activiteiten genoemd in artikel 4 geheel of gedeeltelijk weigeren als uit de overgelegde de-minimisverklaring blijkt dat de gelden de-minimisdrempel reeds is overschreden of met de gevraagde subsidie zal worden overschreden.

 • d.

  In de eerste alinea van de toelichting bij artikel 4.1 wordt in de tweede zin het woord ‘deze’ vervangen door de zinsnede ‘de in het eerste lid van dit artikel genoemde’.

 • e.

  In de derde alinea van de toelichting bij artikel 4.1 worden de derde en vierde volzinnen vervangen door de volzin ‘Onderdelen d en e van het eerste lid strekken ertoe te borgen dat voldoende informatie beschikbaar is om te bepalen of met verlening van de aanvraag aan de Europese Staatssteunregels wordt voldaan.’

 • f.

  Na de derde alinea van de toelichting bij artikel 4.1 wordt een alinea toegevoegd luidende: Het tweede lid strekt ertoe om het college bij aanvragen die ertoe leiden dat de de-minimisgrens wordt overschreden in de gelegenheid te stellen om te beoordelen of het verlenen van de subsidie aangemerkt zou kunnen worden als een andere vorm van toelaatbare niet aanmeldingsplichtige staatsteun. Indien het college van oordeel is dat het verlenen van de volledige aangevraagde subsidie aangemerkt zou kunnen worden als ontoelaatbare of aanmeldingsplichtige staatsteun kan het op basis van deze weigeringsgrond de subsidie lager verlenen of weigeren. Het college onderbouwt die beoordeling met de vigerende vrijstellingsverordeningen, zoals de algemene groepsvrijstellingsverordening en Diensten van Algemeen Economisch Belang-vrijstellingsbesluit.

Artikel III - Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel IV - Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Wijzigingsregeling groenblauwe daken I

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2021.

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Toelichting

 

Algemeen deel

Deze regeling wijzigt de Subsidieregeling groenblauwe daken Amsterdam 2020 op twee punten.

 

Ten eerste wordt de looptijd van de regeling verlengd. Gedurende de looptijd van de regeling is het animo onvoldoende gebleken om de beschikbare middelen uit te putten. Overwegende dat de middelen voor de regeling langer beschikbaar zijn en de nagestreefde doelen onverminderd belangrijk zijn is besloten om de regeling voort te zetten.

 

Ten tweede wordt de groep potentiele aanvragers vergroot door niet meer dwingend te vereisen dat het de-minimisdrempelbedrag niet bereikt of overschreden wordt. In de plaats daarvan wordt het college de mogelijkheid gegeven om te beoordelen of verlening van de aanvraag leidt tot ontoelaatbare of aanmeldingsplichtige staatssteun. Het college kan na deze wijziging op basis van die beoordeling besluiten om de subsidieaanvraag te weigeren of lager te verlenen.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

 

Onderdeel a: Dit onderdeel strekt ertoe het tijdvak voor het subsidieplafond te verlengen. Uitsluitend aanvragen die gedurende het tijdvak van het subsidieplafond een aanvraag doen komen in aanmerking voor subsidie. Een verlenging van dit tijdvak is een essentieel onderdeel van de beoogde verlening.

 

Onderdeel b: Dit onderdeel strekt ertoe de aanvraagtermijn te verlengen. Aanvragen die buiten de aanvraagtermijn binnenkomen worden geweigerd. Een verlenging van de werking van de regeling vereist dus de gemaakt verlenging van de aanvraagtermijn.

 

Onderdeel c: Dit onderdeel strekt ertoe om de uiterste uitvoeringsdatum voor gesubsidieerde werkzaamheden te verlengen. Een aanvrager die op een later moment aanvraagt kan niet realistisch gevraagd worden om even snel klaar te zijn met de werkzaamheden als iemand die voor de verlenging van de regeling subsidie heeft aangevraagd. Een verlenging van de uiterste uitvoeringsdatum is dus vereist om de beoogde verlening van de regeling te bereiken.

 

Artikel II

Onderdeel a: Dit onderdeel strekt ertoe te voorkomen dat uit de vereiste de-minimisverklaring moet volgen dat het drempelbedrag niet wordt overschreden. Als gevolg van deze wijziging moeten aanvrager nog steeds een de-minimisverklaring invullen, maar daarop kunnen zij dus ook gegevens invullen die verklaren dat het drempelbedrag wel is overschreden.

 

Onderdeel b: Dit onderdeel strekt ertoe te voorkomen dat het college een subsidieaanvraag met een de-minimisverklaring die verklaart (of waaruit volgt) dat het drempelbedrag wel zal worden overschreden per definitie moet weigeren.

 

Onderdeel c: Dit onderdeel strekt ertoe om een zachte weigeringsgrond toe voegen. Dit betekent dat het college kan (en dus niet moet) weigeren om subsidie te verlenen als een subsidieaanvraag een de-minimisverklaring bevat die verklaart (of waaruit volgt) dat het drempelbedrag wel zal worden overschreden. Deze ruimte wordt gebruikt om te beoordelen of het verlenen van de gevraagde subsidie zal leiden tot ontoelaatbare of aanmeldingsplichtige staatssteun. In die gevallen kan het college kiezen om de subsidie te weigeren of zodanig lager vast te stellen dat er geen sprake meer is van ontoelaatbare of aanmeldingsplichtige staatssteun.

 

Onderdelen d, e en f: Deze onderdelen strekken ertoe om de toelichting bij de subsidieregeling Blauwgroene Daken Amsterdam 2020 te wijzigen en aan te vullen, zodat ze aansluiten bij de wijzigingen die in de artikelen in de regeling zijn gemaakt.