Gemeenteblad van Waadhoeke

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaadhoekeGemeenteblad 2021, 320377verkeersbesluit of -mededelingGemeente Waadhoeke - verkeersbesluit - parkeerverbod - Rypster Rak, Dronryp

 

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op wegen die niet in beheer bij het Rijk, provincie of een waterschap zijn.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan de beleidsmedewerker bij besluit van 16 januari 2018.

Grondslag

In artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 is bepaald dat plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden, zoals genoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Adviezen

Conform artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de verkeerscoördinator van de Politie Noord- Nederland, district Noordwest Fryslân namens de korpschef van de politie. Hij heeft positief geadviseerd met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen.

Aanleiding

Door bewoners aan het Rypster Rak te Dronryp wordt hinder ondervonden door geparkeerde auto’s van bezoekers aan de tandartsenpraktijk. Door het parkeren van de tandartsbezoekers is het voor de bewoners aan het Rypster Rak dikwijls niet mogelijk om normaal de oprit op of af te kunnen rijden.

Overwegingen en motivatie

Door de parkeerhinder worden de bewoners beperkt bij het in-en uitrijden van hun oprit. Deze hinder beperkt zich echter tot de openingstijden van de tandartsenpraktijk.

Met een contactpersoon van de tandartsenparaktijk is de afspraak gemaakt dat het personeel elders (aan de Alde Mar) parkeert. Desondanks blijft de parkeeroverlast voortbestaan, ook in de lockdown periode.

Gelet op de versoepeling van de lockdown-maatregelen wordt er een toenemende hinder verwacht.

Met de maatregelen van dit besluit wordt beoogd om bij te dragen aan het in artikel 2 van de WVW 1994 benoemde doel om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen.

Besluit

 • 1.

  Door plaatsing van de verkeersborden E1 (parkeerverbod) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) inclusief onderborden met daarop de aanduiding ‘ma t/m. vrij 08.00 – 18.00 uur’- overeenkomstig bijgaande tekening- het parkeren aan het Rypster Rak te Dronryp aan weerszijden tijdens de openingstijden van de tandartsenpraktijk te verbieden.

 • 2.

  Dit besluit wordt openbaar bekend gemaakt in de digitale Staatcourant.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke,

Namens deze,

Jelle Linting,

Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

Bezwaar maken

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken (Algemene wet bestuursrecht). U doet dat binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit.

U stuurt uw bezwaar naar:

College van burgemeester en wethouders van Waadhoeke

Postbus 58

8800 AB Franeker

In uw bezwaar staat in ieder geval:

 • -

  Uw naam en adres

 • -

  De datum

 • -

  Het besluit waar u het niet mee eens bent

 • -

  Waarom u het niet eens bent met dit besluit

 • -

  Uw handtekening

Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ’voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Rechtbank Noord- Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen