Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2021, 320125verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân

 

Gelezen het verzoek van de bewoner van het adres Willem Santemastraat 34 te Sneek om een gehandicaptenparkeerplaats voor zijn auto nabij zijn woning;

 

hebben overwogen dat:

  • betrokkene zich niet of slechts met grote moeite over een korte afstand kan voortbewegen en beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart;

  • naar het oordeel van een keuringsarts de medische noodzaak bestaat voor betrokkene een gehandicaptenparkeerplaats in te richten;

  • betrokkene ook voldoet aan de overige in paragraaf 3.3.1 van de Beleidsregels Gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen 2020 opgenomen criteria voor de afgifte van een individuele gehandicaptenparkeerplaats;

  • op 27 augustus 2021 het overleg met de politie heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en dat positief is geadviseerd;

 

Gelet op:

  • de bepalingen over verkeersbesluiten in de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

  • artikel 26, lid 1, onder c, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • de Beleidsregels Gehandicaptenparkeerkaarten en Gehandicaptenparkeerplaatsen 2020 gemeente Súdwest-Fryslân;

 

Besluiten :

I. Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een invalidenparkeerplaats in te richten ter hoogte van het adres Willem Santemastraat 34 te Sneek;

II. Deze invalidenparkeerplaats te voorzien van een onderbord met kenteken 26-XS-JN en aan de bewoner van het onder I vermelde adres toestemming te verlenen zijn voertuig met dit kenteken op deze plaats te parkeren;

III. Toestemming te verlenen onder de voorwaarde dat de bewoner burgemeester en wethouders onverwijld schriftelijk in kennis stelt als zijn adres wijzigt, het kenteken van zijn voertuig wijzigt of hij niet meer de beschikking heeft over een voertuig;

IV. Na afloop van de bezwarentermijn van 6 weken uitvoering te geven aan dit besluit indien hiertegen geen bezwaar wordt gemaakt, dan wel het besluit te heroverwegen indien hiertegen bezwaar wordt gemaakt.

 

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan: BMS Teuben - Sternsdorff

 

 

Sneek, 15 september 2021

 

namens burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân,

 

M. Benmhammed

Teammanager Administratie en Beheer Sociaal Domein

B ent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Let erop dat u reageert binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit.

 

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres

• de datum

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw handtekening.

 

Stuur uw brief naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân

Postbus 10.000

8600 HA SNEEK

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten omdat u snel antwoord moet hebben?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

 

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.