Gemeenteblad van Haarlem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemGemeenteblad 2021, 320075ander besluit van algemene strekkingVoorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten Ontwikkelzone Zuid-West, Haarlem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem maken op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 14 september 2021 op grond van het bepaalde in artikel 6 Wvg hebben besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

 

Gebied

De gronden zijn gelegen in het (plan)gebied dat plaatselijk bekend is als “Ontwikkelzone Zuid-West” te Haarlem en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking op 16 september 2021, één dag na de datum van deze publicatie in het Gemeenteblad.

 

Ter inzage

Het besluit van burgemeester en wethouders ligt samen met het voorstel aan de gemeenteraad ter bestendiging van de voorlopige aanwijzing met ingang vanaf 16 september 2021 ter inzage via www.haarlem.nl.

 

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn tegen het verspreiden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om de stukken digitaal in te zien dan wel per mail op te vragen. U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen via bedrijven-omgeving@haarlem.nl. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u hiervoor bellen naar het telefoonnummer 14 023.

 

Bent u hiertoe niet in staat, dan kunt u het besluit en de bijbehorende stukken uitsluitend op afspraak komen inzien. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur in de publiekshal in de Raakspoort, Zijlvest 39, 2011 VB te Haarlem (hoek Zijlvest/Raaks). U kunt een afspraak maken via de website www.haarlem.nl of telefoonnummer 14023.

 

Wij adviseren u bij het opvragen van stukken of het maken van een afspraak rekening te houden met de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend. 

 

Gevolgen van de vestiging

De vestiging van het voorkeursrecht heeft tot gevolg dat de eigenaar van een aangewezen perceel (of een beperkt gerechtigde), wanneer deze het perceel wenst te vervreemden, het perceel eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als de eigenaar zijn gronden wil verkopen De gerechtigden ontvangen een dezer dagen bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan. 

 

Zienswijzen tegen voorgenomen besluit gemeenteraad

De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het (voorlopig) voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg te nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 30 september 2021 schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te brengen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden gericht aan de raad van de gemeente Haarlem, onder vermelding van ‘Voorkeursrecht Ontwikkelzone Zuid-West’. Dit kan digitaal via het emailadres ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl.

 

Bezwaar tegen voorlopig voorkeursrecht college

Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg.

 

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van gemeente Haarlem (https://www.haarlem.nl/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit). U hebt hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem kan op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het bezwaar schorst namelijk niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

 

Een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.