Gemeenteblad van Doetinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemGemeenteblad 2021, 319909verkeersbesluit of -mededelingVERKEERSBESLUIT Nummer 1465440 Onderwerp: tijdelijke maatregelen i.r.t. Mega PiratenFestijn 30 oktober 2021

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2021,

 

 

OVERWEGENDE:

 

dat de Plakdijk/Loordijk, IJzevoordseweg, Halseweg, Nijmansweg, Bruggenweg, Stadsheidelaan, Rutgerstraat, Berkelaarlaan, Bovenstalweg, Rietveldweg, Pinnedijk, Varsseveldseweg in beheer en in eigendom is bij de gemeente Doetinchem;

 

dat de Slangenburgweg, Heidevloed en de Brunsveldweg in beheer en eigendom zijn van de gemeente Bronckhorst;

 

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 

dat op zaterdag 30 oktober 2021 het Mega Piraten Festijn (MPF) wordt georganiseerd aan de Slangenburgweg in de gemeente Bronckhorst;

 

dat bij dit evenement 6000 bezoekers worden verwacht en dat daarom op 30 oktober 2021 doorlopend tot in de vroege ochtend van 31 oktober 2021 tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn;

 

dat de gemeente Bronckhorst voor het Mega Piraten Festijn een evenementenvergunning heeft verleend;

 

dat het festivalterrein in het noorden, oosten en zuiden wordt omgesloten door wegen die in eigendom en beheer zijn van de gemeente Doetinchem;

 

dat de routes van en naar het festivalterrein gebruik maken van wegen in beheer en eigendom van de gemeente Doetinchem en de gemeente Bronckhorst;

 

dat de gemeente Bronckhorst de gemeente Doetinchem heeft gemandateerd een verkeersbesluit te nemen ten behoeve van verkeersmaatregelen voor het MPF 2021 dat ook geldig is voor wegen in beheer en eigendom van de gemeente Bronckhorst;

 

dat op onderstaande wegen verkeersmaatregelen worden getroffen:

gemeente Doetinchem: Plakdijk/Loordijk, IJzevoordseweg, Halseweg, Nijmansweg, Bruggenweg, Stadsheidelaan, Rutgerstraat, Berkelaarlaan, Bovenstalweg, Rietveldweg, Pinnedijk, Varsseveldseweg (tussen de Plakdijk en de Pinnedijk);

gemeente Bronckhorst: Slangenburgweg, Brunsveldweg;

 

dat een verkeer- en vervoersplan is opgesteld voor dit evenement en dat de politie daarvoor in overleg met de brandweer een mobiliteitsadvies heeft afgegeven;

 

dat de volgende routes zijn ingesteld:

- calamiteitenroute in twee richtingen opengesteld op de Plakdijk, IJzevoordseweg, Berkelaarlaan, Pinnedijk;

- bezoekersroute vanuit Doetinchem: Varsseveldseweg, Doetinchemseweg, Halseweg (gemeente Oude IJsselstreek), Westendorpseweg, Halseweg;

- bezoekersroute vanuit Westendorp: Halseweg (gemeente Oude IJsselstreek), Westendorpseweg, Halseweg;

- bezoekersroute vanuit Zelhem: Nijmansdijk, Heidevloed, Nijmansweg, Halseweg;

- bezoekersroute vanuit Halle: Halle-Nijmanweg, Halseweg

- Touringcarroute in een richting: Plakdijk, IJzevoordseweg, Bruggenweg (in-/uitstappen passagiers), Krommestraat, Halseweg, Doetinchemseweg;

- Halen/brengen en taxiroute vanuit Zelhem: Nijmansdijk, Heidevloed, Nijmansweg, Halseweg;

- Halen/brengen en taxiroute vanuit Halle: Halle-Nijmanweg, Nijmansweg, Halseweg;

- Halen/brengen en taxiroute vanuit Westendorp: Halseweg (gemeente Oude IJsselstreek), Westendorpseweg, Nijmansweg, Halseweg;

 

dat voor de bezoekersroute (en taxi’s) geldt dat wanneer het te druk is ook de Rutgerstraat gebruikt zal worden;

 

dat de volgende wegen/weggedeelten zijn afgezet met hekken met het bord C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

- IJzevoordseweg (vanaf de Loordijk), Slangenburgweg, Halseweg (tot de Nijmansweg);

- Rutgerstraat (gelegen tussen de Nijmansweg, Halseweg, en de Slangenburgweg) komende vanaf de Nijmansweg;

- Stadsheidelaan (gelegen tussen de Rietveldweg en de Berkelaarlaan);

- Brunsveldweg (zijde IJzevoordseweg)

- Berkelaarlaan (gelegen tussen de IJzevoordseweg en de Bovenstalweg);

 

dat verkeersregelaars staan bij de afzettingen en worden ingezet om het verkeer te begeleiden;

 

dat een stopverbod is ingesteld op de Slangenburgweg en de Halseweg (tussen Slangenburgweg en de Nijmansweg);

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E02 (verbod stil te staan) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat voorafgaand aan het Mega Piraten Festijn het terrein wordt opgebouwd;

 

dat op vrijdag 29 oktober, zaterdag 30 oktober en zondag 31 oktober 2021 een snelheidsbeperking van maximaal 30 km/uur wordt ingesteld op de Slangenburgweg (gemeente Bronckhorst) tussen de Bruggenweg en de Halseweg;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type A0130 (maximum snelheid), zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat een snelheidsbeperking wordt ingesteld van maximaal 50 km/uur op de Varsseveldseweg bij de met verkeersregelaars geregelde oversteek met de Pinnedijk;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type A0150 (maximum snelheid), zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren, ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers, om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen en ter voorkoming of beperking van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

 

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;

 

BESLUITEN,

 

op grond van vorenstaande overwegingen om:

1. Een geslotenverklaring in te stellen op de volgende weggedeelten:

o IJzevoordseweg (vanaf de Loordijk), Slangenburgweg, Halseweg (tot de Nijmansweg);

o Rutgerstraat (gelegen tussen de Nijmansweg en de Slangenburgweg) komende vanaf de Nijmansweg;

o Stadsheidelaan (gelegen tussen de Rietveldweg en de Berkelaarlaan);

o Brunsveldweg (zijde IJzevoordseweg)

o Berkelaarlaan (gelegen tussen de IJzevoordseweg en de Bovenstalweg);

en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type C01 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee), zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. een stopverbod in te stellen op de Slangenburgweg en de Halseweg (tussen de Slangenburgweg en de Nijmansweg) en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E02 (verbod stil te staan), zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

3. op vrijdag 29 oktober, zaterdag 30 oktober en zondag 31 oktober 2021 een maximum snelheid in te stellen van 30 km/uur op de Slangenburgweg (gemeente Bronckhorst) tussen de Bruggenweg en de Halseweg en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type A0130 (maximum snelheid), zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

4. een maximumsnelheid in te stellen van 50 km/uur op de Varsseveldseweg bij de oversteek van de Pinnedijk en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type A0150 (maximum snelheid), zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

5. een en ander als weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatietekening met naam: instroom bordenplan d.d. 4-6-2021, instroom personeelsinzet d.d. 4-6-2021, uitstroom bordenplan d.d. 4-6-2021 en uitstroom personeelsinzet d.d. 4-6-2021;

6. dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad.

 

MEDEDELINGEN

 

Binnen de gestelde termijn (dus tot en met vrijdag 29 oktober 2021) kunnen belanghebbenden tegen het verkeersbesluit bezwaar maken. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. Tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM, een voorlopige voorziening worden gevraagd. Er is griffierecht verschuldigd.

 

AFSCHRIFTEN

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

 

Doetinchem, 15 september 2021

K. Looman

teamleider leefomgeving