Gemeenteblad van Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardGemeenteblad 2021, 319318ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerpbestemmingsplan ‘IJsseldijk Noord 353, Ouderkerk aan den IJssel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘IJsseldijk Noord 353, Ouderkerk aan den IJssel’ met ingang van 22 september 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

Het plangebied betreft het perceel IJsseldijk Noord 353 te Ouderkerk aan den IJssel. Met het bestemmingsplan wordt het bestemmingsvlak van de bestemming ‘Wonen’ uitgebreid en het bouwvlak voor de herbouw van de bestaande woning gelegd op een grotere afstand van het dijklichaam.

Zienswijze

Vanaf woensdag 22 september 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentekantoor, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met mevrouw M. de Graaf van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

In verband met de maatregelen tegen Corona zijn er aangepaste openingstijden voor het gemeentehuis. Dit betekent dat ook de mogelijkheden om het bestemmingsplan in te zien aangepast zijn. Het inzien kan van maandag t/m vrijdag op afspraak. Een afspraak kunt u maken via het algemene nummer van de gemeente Krimpenerwaard, tel.nr. 140182.  

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP2108BG050-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw M. de Graaf van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0182, email m.degraaf@krimpenerwaard.nl.

Stolwijk, 21 september 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

J. Hennip, gemeentesecretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeesterVul hier de tekst in]