Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 319090omgevingsvergunningTerherne, Utbuorren 48: aanvraag vergunning uitbreiden van het campingterrein met een sanitair gebouw (OV 20190533/47446537)

Wij hebben een omgevingsvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het uitbreiden van het campingterrein met een sanitair gebouw op de locatie Utbuorren 48 te Terherne.

Het gaat om de volgende in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omschreven activiteit(en):

 

 • 1.

  bouwen van een bouwwerk

 • 2.

  afwijken van het bestemmingsplan

   

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 17 september 2021 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage bij:

 • 1.

  · de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

 • 2.

  · het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

 • 3.

  · het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

De omgevingsvergunning is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.PBTHN21UTBUORREN48-VA01

 

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat ze redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze over de ontwerp vergunning in te dienen, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

 • 4.

  de gronden van het beroep

Tegelijk met het instellen van beroep kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het instellen van beroep en/of het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 16 september 2021

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren